دانلود کتاب های د.س. فالکونر دانلود کتاب های د.س. فالکونر

{"query":"BSS::A::*::I::1923553::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799568,"title":"آشنایی با ژنتیک کمّی","price":270000,"ebook_price":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/391bbb8dba6539ee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/391bbb8dba6539ee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/391bbb8dba6539ee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/391bbb8dba6539ee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/391bbb8dba6539ee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0880-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":6,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":560,"keywords":null,"token":"391bbb8dba6539ee","created_at":"2023-03-12 13:51:31","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:06:41","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":7588,"title":"محمد مقدم","meta_title":"محمد مقدم","meta_description":"محمد مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مقدم","token":"5ad63e295c04c66e","created_at":"2018-02-20 11:33:11","updated_at":"2018-02-20 11:33:11","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923553,"title":"د.س. فالکونر","meta_title":"د.س. فالکونر","meta_description":"د.س. فالکونر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"د.س.","lastname":"فالکونر","token":"4c57446f6018d64c","created_at":"2023-03-12 13:55:27","updated_at":"2023-03-12 13:55:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923554,"title":"مصطفی ولی زاده","meta_title":"مصطفی ولی زاده","meta_description":"مصطفی ولی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"ولی زاده","token":"3ccf644dd60efcdb","created_at":"2023-03-12 13:55:27","updated_at":"2023-03-12 13:55:27","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923553,"title":"د.س. فالکونر","meta_title":"د.س. فالکونر","meta_description":"د.س. فالکونر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"د.س.","lastname":"فالکونر","token":"4c57446f6018d64c","created_at":"2023-03-12 13:55:27","updated_at":"2023-03-12 13:55:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":7588,"title":"محمد مقدم","meta_title":"محمد مقدم","meta_description":"محمد مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مقدم","token":"5ad63e295c04c66e","created_at":"2018-02-20 11:33:11","updated_at":"2018-02-20 11:33:11","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923554,"title":"مصطفی ولی زاده","meta_title":"مصطفی ولی زاده","meta_description":"مصطفی ولی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"ولی زاده","token":"3ccf644dd60efcdb","created_at":"2023-03-12 13:55:27","updated_at":"2023-03-12 13:55:27","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788142,"file":"640da7ac24a7b1.39761860.pdf","book_id":3799568,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 13:51:32","updated_at":"2023-03-13 12:06:41","process_started_at":"2023-03-12 13:51:34","process_done_at":"2023-03-12 13:51:42","process_failed_at":null,"pages_count":560,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f3836e83b1b0fbd62c1be2b0ea5a90eca04023aca6d52991c0475389afb8df4673b32403d790307a8fbe6c6bd8f431154d70db7cf24b66caa4e71e317a3cb518","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D9%91%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D9%91%DB%8C","pages_count_fa":"۵۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923553/%D8%AF.%D8%B3.-%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"د.س.-فالکونر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"220ms"},"extra":{"id":1923553,"title":" ","token":"4c57446f6018d64c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19