دانلود کتاب های ابوالفرج ابن جوزی دانلود کتاب های ابوالفرج ابن جوزی

تلبیس ابلیس

ابوالفرج ابن جوزی , علیرضا ذکاوتی قراگزلو ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923556::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799569,"title":"تلبیس ابلیس","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/589cd146f3260aa1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/589cd146f3260aa1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/589cd146f3260aa1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/589cd146f3260aa1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/589cd146f3260aa1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0435-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":5,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":328,"keywords":null,"token":"589cd146f3260aa1","created_at":"2023-03-12 14:00:12","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:07:25","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923556,"title":"ابوالفرج ابن جوزی","meta_title":"ابوالفرج ابن جوزی","meta_description":"ابوالفرج ابن جوزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفرج","lastname":"ابن جوزی","token":"43f3e954b7f53461","created_at":"2023-03-12 14:25:41","updated_at":"2023-03-12 14:25:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923557,"title":"علیرضا ذکاوتی قراگزلو","meta_title":"علیرضا ذکاوتی قراگزلو","meta_description":"علیرضا ذکاوتی قراگزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"ذکاوتی قراگزلو","token":"b20b7ab4f8edc611","created_at":"2023-03-12 14:25:41","updated_at":"2023-03-12 14:25:41","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923556,"title":"ابوالفرج ابن جوزی","meta_title":"ابوالفرج ابن جوزی","meta_description":"ابوالفرج ابن جوزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفرج","lastname":"ابن جوزی","token":"43f3e954b7f53461","created_at":"2023-03-12 14:25:41","updated_at":"2023-03-12 14:25:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923557,"title":"علیرضا ذکاوتی قراگزلو","meta_title":"علیرضا ذکاوتی قراگزلو","meta_description":"علیرضا ذکاوتی قراگزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"ذکاوتی قراگزلو","token":"b20b7ab4f8edc611","created_at":"2023-03-12 14:25:41","updated_at":"2023-03-12 14:25:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788143,"file":"640da9b51b6730.58489921.pdf","book_id":3799569,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 14:00:13","updated_at":"2023-03-13 12:07:25","process_started_at":"2023-03-12 14:00:13","process_done_at":"2023-03-12 14:00:21","process_failed_at":null,"pages_count":325,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fffee9b7942cfd13117090958d7c1b04c9b9fd12c59c878ee49bffc15523840402d27c19012269cf23d7e940843451e2e7ecfd1c7cab304acaec5e80aaaead5f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3","urlify":"%D8%AA%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3","pages_count_fa":"۳۲۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923556/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B2%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ابوالفرج-ابن-جوزی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"1ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923556,"title":" ","token":"43f3e954b7f53461","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19