دانلود کتاب های داود بقال آذریان دانلود کتاب های داود بقال آذریان

اصول شیمی آلی فلزی

جی.یی. کوتس , ام. ال. اچ. گرین , پی. پاول , کی. وید , داود بقال آذریان ,
{"query":"SS::6025::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799572,"title":"اصول شیمی آلی فلزی","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e15cd3b9fa71c312/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e15cd3b9fa71c312/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e15cd3b9fa71c312/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e15cd3b9fa71c312/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e15cd3b9fa71c312/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0233-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":3,"description":"کتاب اصول شیمی آلی فلزی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای جی.یی. کوتس به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بو...","pages_count":320,"keywords":null,"token":"e15cd3b9fa71c312","created_at":"2023-03-12 14:59:29","updated_at":"2023-05-03 16:16:57","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:16:57","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923559,"title":"جی.یی. کوتس","meta_title":"جی.یی. کوتس","meta_description":"جی.یی. کوتس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.یی.","lastname":"کوتس","token":"9aced564cedef517","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923560,"title":"ام. ال. اچ. گرین","meta_title":"ام. ال. اچ. گرین","meta_description":"ام. ال. اچ. گرین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ام.","lastname":"ال. اچ. گرین","token":"579edcb5f9e99f36","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923561,"title":"پی. پاول","meta_title":"پی. پاول","meta_description":"پی. پاول - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پی.","lastname":"پاول","token":"da1f867b1816c1c9","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923562,"title":"کی. وید","meta_title":"کی. وید","meta_description":"کی. وید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کی.","lastname":"وید","token":"c47526dd08101e37","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923563,"title":"داود بقال آذریان","meta_title":"داود بقال آذریان","meta_description":"داود بقال آذریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داود","lastname":"بقال آذریان","token":"8dd524a74c06b3e2","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923559,"title":"جی.یی. کوتس","meta_title":"جی.یی. کوتس","meta_description":"جی.یی. کوتس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.یی.","lastname":"کوتس","token":"9aced564cedef517","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923560,"title":"ام. ال. اچ. گرین","meta_title":"ام. ال. اچ. گرین","meta_description":"ام. ال. اچ. گرین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ام.","lastname":"ال. اچ. گرین","token":"579edcb5f9e99f36","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923561,"title":"پی. پاول","meta_title":"پی. پاول","meta_description":"پی. پاول - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پی.","lastname":"پاول","token":"da1f867b1816c1c9","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923562,"title":"کی. وید","meta_title":"کی. وید","meta_description":"کی. وید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کی.","lastname":"وید","token":"c47526dd08101e37","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923563,"title":"داود بقال آذریان","meta_title":"داود بقال آذریان","meta_description":"داود بقال آذریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داود","lastname":"بقال آذریان","token":"8dd524a74c06b3e2","created_at":"2023-03-12 15:09:26","updated_at":"2023-03-12 15:09:26","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788146,"file":"640db799d39150.47996803.pdf","book_id":3799572,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 14:59:30","updated_at":"2023-05-03 16:16:57","process_started_at":"2023-03-12 14:59:30","process_done_at":"2023-03-12 14:59:35","process_failed_at":null,"pages_count":320,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b15268c75691c03801f67aa288b5fce19faf4c3589bd31d4659ce93f54090468f43f71f981a844143e2a3bc2bca34cdf79dd746dab1bcd1cbe87a6a0f44f4bea","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923563/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"داود-بقال-آذریان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"131ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"162ms","total":"293ms"},"extra":{"id":1923563,"title":" ","token":"8dd524a74c06b3e2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19