دانلود کتاب های جان ب. فرالی دانلود کتاب های جان ب. فرالی

{"query":"BSS::A::*::I::1923567::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799575,"title":"نخستین درس در جبر مجرد (جلد اول)","price":140000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fcf05c236402a6b4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fcf05c236402a6b4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fcf05c236402a6b4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fcf05c236402a6b4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fcf05c236402a6b4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0058-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":12,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":288,"keywords":null,"token":"fcf05c236402a6b4","created_at":"2023-03-12 15:26:34","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:04:41","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923567,"title":"جان ب. فرالی","meta_title":"جان ب. فرالی","meta_description":"جان ب. فرالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ب. فرالی","token":"f796ea3e90b6711c","created_at":"2023-03-12 15:32:13","updated_at":"2023-03-12 15:32:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923568,"title":"مسعود فرزان","meta_title":"مسعود فرزان","meta_description":"مسعود فرزان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"فرزان","token":"12db88afb71b966b","created_at":"2023-03-12 15:32:13","updated_at":"2023-03-12 15:32:13","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923567,"title":"جان ب. فرالی","meta_title":"جان ب. فرالی","meta_description":"جان ب. فرالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ب. فرالی","token":"f796ea3e90b6711c","created_at":"2023-03-12 15:32:13","updated_at":"2023-03-12 15:32:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923568,"title":"مسعود فرزان","meta_title":"مسعود فرزان","meta_description":"مسعود فرزان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"فرزان","token":"12db88afb71b966b","created_at":"2023-03-12 15:32:13","updated_at":"2023-03-12 15:32:13","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788149,"file":"640dbdf31f32f2.54023952.pdf","book_id":3799575,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 15:26:35","updated_at":"2023-03-13 12:04:41","process_started_at":"2023-03-12 15:26:36","process_done_at":"2023-03-12 15:26:43","process_failed_at":null,"pages_count":288,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8d0efb664c8f07df2bf96b974c9a1046a963d75f7c27cc9df57e17a2ceaebc0d9509f4adf27496bb293da83e6ad2bda9fcdcd6824c2232b2fd0ddd52b56feb04","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","urlify":"%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","pages_count_fa":"۲۸۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923567/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8.-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جان-ب.-فرالی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"237ms"},"extra":{"id":1923567,"title":" ","token":"f796ea3e90b6711c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19