دانلود کتاب های محمد مدرس یزدی دانلود کتاب های محمد مدرس یزدی

{"query":"BSS::A::*::I::1923569::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799576,"title":"نظریه صف","price":140000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f366d825916985eb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f366d825916985eb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f366d825916985eb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f366d825916985eb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f366d825916985eb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0583x","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1370,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":268,"keywords":null,"token":"f366d825916985eb","created_at":"2023-03-12 15:32:52","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:04:19","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923569,"title":"محمد مدرس یزدی","meta_title":"محمد مدرس یزدی","meta_description":"محمد مدرس یزدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مدرس یزدی","token":"78872297933d526b","created_at":"2023-03-12 15:35:11","updated_at":"2023-03-12 15:35:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923569,"title":"محمد مدرس یزدی","meta_title":"محمد مدرس یزدی","meta_description":"محمد مدرس یزدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مدرس یزدی","token":"78872297933d526b","created_at":"2023-03-12 15:35:11","updated_at":"2023-03-12 15:35:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788150,"file":"640dbf6c8136f2.47690011.pdf","book_id":3799576,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 15:32:52","updated_at":"2023-03-13 12:04:20","process_started_at":"2023-03-12 15:32:53","process_done_at":"2023-03-12 15:32:59","process_failed_at":null,"pages_count":268,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8f1a1b92cf7b6a9e6502c199e600d840ea14c20b14f4b4cc413047adea751c988b7bed18da1222be4cd379f670edcb1fa51bce7a8fc68f1ec1308b5aa69bf99d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%81","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%81","pages_count_fa":"۲۶۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923569/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-مدرس-یزدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1923569,"title":" ","token":"78872297933d526b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19