دانلود کتاب های جواد ساسان نژاد دانلود کتاب های جواد ساسان نژاد

{"query":"BSS::A::*::I::1923578::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799581,"title":"خصوصیات الیاف نساجی","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/149e43ccfb2947bb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/149e43ccfb2947bb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/149e43ccfb2947bb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/149e43ccfb2947bb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/149e43ccfb2947bb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0142-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":10,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":332,"keywords":null,"token":"149e43ccfb2947bb","created_at":"2023-03-12 15:52:46","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:01:31","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923577,"title":"محسن حاجی شریفی","meta_title":"محسن حاجی شریفی","meta_description":"محسن حاجی شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محسن","lastname":"حاجی شریفی","token":"010cda1ab03dff0a","created_at":"2023-03-12 15:54:26","updated_at":"2023-03-12 15:54:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923578,"title":"جواد ساسان نژاد","meta_title":"جواد ساسان نژاد","meta_description":"جواد ساسان نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"ساسان نژاد","token":"f5368efb2adff376","created_at":"2023-03-12 15:54:26","updated_at":"2023-03-12 15:54:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923577,"title":"محسن حاجی شریفی","meta_title":"محسن حاجی شریفی","meta_description":"محسن حاجی شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محسن","lastname":"حاجی شریفی","token":"010cda1ab03dff0a","created_at":"2023-03-12 15:54:26","updated_at":"2023-03-12 15:54:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923578,"title":"جواد ساسان نژاد","meta_title":"جواد ساسان نژاد","meta_description":"جواد ساسان نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"ساسان نژاد","token":"f5368efb2adff376","created_at":"2023-03-12 15:54:26","updated_at":"2023-03-12 15:54:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788155,"file":"640dc416cf4354.20277077.pdf","book_id":3799581,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 15:52:46","updated_at":"2023-03-13 12:01:31","process_started_at":"2023-03-12 15:52:49","process_done_at":"2023-03-12 15:52:56","process_failed_at":null,"pages_count":332,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4aa739f2d9ac54611159e4cad5762a457fbf667325be6e666cda0d86ac6cbb78fcfd50cdd69d6dbad846daf3f4231b67bfbc9ee3ffec9a58d34c575f1553468d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C","urlify":"%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C","pages_count_fa":"۳۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923578/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جواد-ساسان-نژاد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"93ms","total":"185ms"},"extra":{"id":1923578,"title":" ","token":"f5368efb2adff376","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19