دانلود کتاب های محمود شریعتمدار طالقانی دانلود کتاب های محمود شریعتمدار طالقانی

هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی

دیوید بی. مک ورتر , دانیل کی. سونادا , محمود شریعتمدار طالقانی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923581::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799582,"title":"هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9e9e164f3538886f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9e9e164f3538886f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9e9e164f3538886f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9e9e164f3538886f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9e9e164f3538886f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1186-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":3,"description":"کتاب هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1394 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دیوید بی. مک ورتر به تالیف درآمده و درحال حاض...","pages_count":300,"keywords":null,"token":"9e9e164f3538886f","created_at":"2023-03-12 15:55:19","updated_at":"2023-05-03 16:17:19","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:17:19","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100000,"cache":1,"authors":[{"id":1923579,"title":"دیوید بی. مک ورتر","meta_title":"دیوید بی. مک ورتر","meta_description":"دیوید بی. مک ورتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"بی. مک ورتر","token":"2bb7c85dd01d48f7","created_at":"2023-03-12 15:58:16","updated_at":"2023-03-12 15:58:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923580,"title":"دانیل کی. سونادا","meta_title":"دانیل کی. سونادا","meta_description":"دانیل کی. سونادا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیل","lastname":"کی. سونادا","token":"e2922f861dd67437","created_at":"2023-03-12 15:58:17","updated_at":"2023-03-12 15:58:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923581,"title":"محمود شریعتمدار طالقانی","meta_title":"محمود شریعتمدار طالقانی","meta_description":"محمود شریعتمدار طالقانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"شریعتمدار طالقانی","token":"5c0a49abd60d8cd2","created_at":"2023-03-12 15:58:17","updated_at":"2023-03-12 15:58:17","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923579,"title":"دیوید بی. مک ورتر","meta_title":"دیوید بی. مک ورتر","meta_description":"دیوید بی. مک ورتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"بی. مک ورتر","token":"2bb7c85dd01d48f7","created_at":"2023-03-12 15:58:16","updated_at":"2023-03-12 15:58:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923580,"title":"دانیل کی. سونادا","meta_title":"دانیل کی. سونادا","meta_description":"دانیل کی. سونادا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیل","lastname":"کی. سونادا","token":"e2922f861dd67437","created_at":"2023-03-12 15:58:17","updated_at":"2023-03-12 15:58:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923581,"title":"محمود شریعتمدار طالقانی","meta_title":"محمود شریعتمدار طالقانی","meta_description":"محمود شریعتمدار طالقانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"شریعتمدار طالقانی","token":"5c0a49abd60d8cd2","created_at":"2023-03-12 15:58:17","updated_at":"2023-03-12 15:58:17","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788156,"file":"640dc4afddd479.96163655.pdf","book_id":3799582,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 15:55:20","updated_at":"2023-05-03 16:17:19","process_started_at":"2023-03-12 15:55:22","process_done_at":"2023-03-12 15:55:28","process_failed_at":null,"pages_count":300,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8d71857a64ef866a11c08befcff65fd2204c2499e15b24bc375fe22e67e63c615b2d663cc31796e943df001859dd5ff56912448a0a74b25c3c9a1c777926d5b6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923581/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمود-شریعتمدار-طالقانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"124ms","total":"246ms"},"extra":{"id":1923581,"title":" ","token":"5c0a49abd60d8cd2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19