دانلود کتاب های ثریا قزل ایاغ دانلود کتاب های ثریا قزل ایاغ

{"query":"BSS::A::*::I::1923583::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799583,"title":"قصه گویی و نمایش خلاق","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f0e04b2646d6ce2b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f0e04b2646d6ce2b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f0e04b2646d6ce2b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f0e04b2646d6ce2b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f0e04b2646d6ce2b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0276-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":12,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":120,"keywords":null,"token":"f0e04b2646d6ce2b","created_at":"2023-03-12 15:59:16","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:00:57","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923582,"title":"دیویی چمبرز","meta_title":"دیویی چمبرز","meta_description":"دیویی چمبرز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیویی","lastname":"چمبرز","token":"5f3624359195b867","created_at":"2023-03-12 16:03:04","updated_at":"2023-03-12 16:03:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923583,"title":"ثریا قزل ایاغ","meta_title":"ثریا قزل ایاغ","meta_description":"ثریا قزل ایاغ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ثریا","lastname":"قزل ایاغ","token":"e1765be5d627919e","created_at":"2023-03-12 16:03:04","updated_at":"2023-03-12 16:03:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923582,"title":"دیویی چمبرز","meta_title":"دیویی چمبرز","meta_description":"دیویی چمبرز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیویی","lastname":"چمبرز","token":"5f3624359195b867","created_at":"2023-03-12 16:03:04","updated_at":"2023-03-12 16:03:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923583,"title":"ثریا قزل ایاغ","meta_title":"ثریا قزل ایاغ","meta_description":"ثریا قزل ایاغ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ثریا","lastname":"قزل ایاغ","token":"e1765be5d627919e","created_at":"2023-03-12 16:03:04","updated_at":"2023-03-12 16:03:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788157,"file":"640dc59d0789c8.20628556.pdf","book_id":3799583,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 15:59:17","updated_at":"2023-03-13 14:22:59","process_started_at":"2023-03-12 15:59:18","process_done_at":"2023-03-12 15:59:22","process_failed_at":null,"pages_count":120,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"50bae95a630614b093736fad8270d15807cc83a8303cc1fd7e71c0be6b6efe2200fb39eef5802cfad38e984dafd5e36770d85697067e92323860419fc078f301","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%82%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82","urlify":"%D9%82%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82","pages_count_fa":"۱۲۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923583/%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%BA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ثریا-قزل-ایاغ","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"26ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923583,"title":" ","token":"e1765be5d627919e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19