دانلود کتاب های اباذر حاج نوروزی دانلود کتاب های اباذر حاج نوروزی

{"query":"BSS::A::*::I::1923584::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799584,"title":"پنج روش استفاده از فراصوت برای تولید نانوذرات فلزی و اکسید فلزی","price":60600,"ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229428214","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"فناوری نانو در بسیاری از دستاوردهای مهم امروزه نقش اساسی دارد. کاربرد نانوساختارها روز به روز در حال گسترش و توسعه است. نانوذرات نسبت به مواد کپه‌ای، خواص منحصربه‌فردی، از جمله نسبت سطح به ح...","pages_count":108,"keywords":null,"token":"a3d8e138439b2b6a","created_at":"2023-03-13 09:45:37","updated_at":"2023-04-05 14:23:37","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 11:59:10","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923584,"title":"اباذر حاج نوروزی","meta_title":"اباذر حاج نوروزی","meta_description":"اباذر حاج نوروزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اباذر","lastname":"حاج نوروزی","token":"5da5d8f187b47b02","created_at":"2023-03-13 10:19:49","updated_at":"2023-03-13 10:19:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923584,"title":"اباذر حاج نوروزی","meta_title":"اباذر حاج نوروزی","meta_description":"اباذر حاج نوروزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اباذر","lastname":"حاج نوروزی","token":"5da5d8f187b47b02","created_at":"2023-03-13 10:19:49","updated_at":"2023-03-13 10:19:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788158,"file":"640ebf8a2e5fd2.58106346.pdf","book_id":3799584,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 09:45:38","updated_at":"2023-04-05 14:23:37","process_started_at":"2023-03-13 09:45:39","process_done_at":"2023-03-13 09:45:40","process_failed_at":null,"pages_count":108,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4a4843bd97732a54472078d5db489d375f307c3f69bfda952e03c12203fa8472fdc19312da42c784079b7e74cc3044ba231a3fa9d86906cee6bf3e1f0b482387","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۰‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۱۰۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923584/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"اباذر-حاج-نوروزی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"116ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"234ms"},"extra":{"id":1923584,"title":" ","token":"5da5d8f187b47b02","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19