دانلود کتاب های علی قاسمی دانلود کتاب های علی قاسمی

الکترونیک قدرت در سیستم‌های فتوولتاییک

ماهیندا ویلاتگاموا , دولیکا نایاناسیری , شانتها گامینی , دکتر مهدی اخباری , علی قاسمی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923589::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799585,"title":"الکترونیک قدرت در سیستم‌های فتوولتاییک","price":52900,"ebook_price":"۲۰‌,‌۴۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۲۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۲۴۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/df135fc68585d979/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/df135fc68585d979/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/df135fc68585d979/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/df135fc68585d979/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/df135fc68585d979/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121994","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"تقاضای روزافزون برای انرژی الکتریکی و کاهش ذخایر سوخت فسیلی دلایل قانع‌کننده‌ای برای استفاده کارآمدتر از منابع انرژی موجود هستند. بنابراین، فن‌آوری‌های الکترونیک قدرت کارآمد و استر...","pages_count":150,"keywords":null,"token":"df135fc68585d979","created_at":"2023-03-13 10:30:09","updated_at":"2023-04-05 14:23:05","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 11:59:29","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923585,"title":"ماهیندا ویلاتگاموا","meta_title":"ماهیندا ویلاتگاموا","meta_description":"ماهیندا ویلاتگاموا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماهیندا","lastname":"ویلاتگاموا","token":"5a9b2a95cccd63d7","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923586,"title":"دولیکا نایاناسیری","meta_title":"دولیکا نایاناسیری","meta_description":"دولیکا نایاناسیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دولیکا","lastname":"نایاناسیری","token":"f09d393dc648a084","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923587,"title":"شانتها گامینی","meta_title":"شانتها گامینی","meta_description":"شانتها گامینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شانتها","lastname":"گامینی","token":"20836e24fe12ab4c","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923588,"title":"دکتر مهدی اخباری","meta_title":"دکتر مهدی اخباری","meta_description":"دکتر مهدی اخباری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی اخباری","token":"e743492e89c0ddcb","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923589,"title":"علی قاسمی","meta_title":"علی قاسمی","meta_description":"علی قاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"قاسمی","token":"01b07f38fed71cf5","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923585,"title":"ماهیندا ویلاتگاموا","meta_title":"ماهیندا ویلاتگاموا","meta_description":"ماهیندا ویلاتگاموا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماهیندا","lastname":"ویلاتگاموا","token":"5a9b2a95cccd63d7","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923586,"title":"دولیکا نایاناسیری","meta_title":"دولیکا نایاناسیری","meta_description":"دولیکا نایاناسیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دولیکا","lastname":"نایاناسیری","token":"f09d393dc648a084","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923587,"title":"شانتها گامینی","meta_title":"شانتها گامینی","meta_description":"شانتها گامینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شانتها","lastname":"گامینی","token":"20836e24fe12ab4c","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923588,"title":"دکتر مهدی اخباری","meta_title":"دکتر مهدی اخباری","meta_description":"دکتر مهدی اخباری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی اخباری","token":"e743492e89c0ddcb","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923589,"title":"علی قاسمی","meta_title":"علی قاسمی","meta_description":"علی قاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"قاسمی","token":"01b07f38fed71cf5","created_at":"2023-03-13 10:55:32","updated_at":"2023-03-13 10:55:32","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788159,"file":"640ec9f9c2d4b7.10441476.pdf","book_id":3799585,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 10:30:09","updated_at":"2023-04-05 14:23:05","process_started_at":"2023-03-13 10:30:10","process_done_at":"2023-03-13 10:30:16","process_failed_at":null,"pages_count":150,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"80dc3c9f9a69dc4bf010f1ff4ef3c2abc65832f1ecf6058a4c77236fdc340358e7d844ac398169fc181395f48f90edcc22b9b35d0c46b485a62bbd3cf6440b64","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۲‌,‌۹۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۱۵۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923589/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علی-قاسمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"110ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"221ms"},"extra":{"id":1923589,"title":" ","token":"01b07f38fed71cf5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19