دانلود کتاب های دکتر مرتضی میرمحمد رضایی دانلود کتاب های دکتر مرتضی میرمحمد رضایی

آشنایی با هندسه منیفلد

دکتر بهزاد نجفی , دکتر مرتضی میرمحمد رضایی , علی صادقی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923591::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799586,"title":"آشنایی با هندسه منیفلد","price":78800,"ebook_price":"۲۸‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۱۴‌,‌۱۰۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۹۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3043ab1dd7f4604f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3043ab1dd7f4604f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3043ab1dd7f4604f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3043ab1dd7f4604f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3043ab1dd7f4604f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121017","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"معمولاً در ابتدای مقطع کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض در دانشگاه‌های ایران سه درس جبر پیشرفته، آنالیز حقیقی و هندسه خمینه تدریس می‌شود. هندسه خمینه‌ها در شاخه‌های زیادی مانند توپو...","pages_count":368,"keywords":null,"token":"3043ab1dd7f4604f","created_at":"2023-03-13 11:04:29","updated_at":"2023-04-05 14:22:35","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 11:59:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923590,"title":"دکتر بهزاد نجفی","meta_title":"دکتر بهزاد نجفی","meta_description":"دکتر بهزاد نجفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهزاد نجفی","token":"25a9f2adff955d5a","created_at":"2023-03-13 11:15:04","updated_at":"2023-03-13 11:15:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923591,"title":"دکتر مرتضی میرمحمد رضایی","meta_title":"دکتر مرتضی میرمحمد رضایی","meta_description":"دکتر مرتضی میرمحمد رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی میرمحمد رضایی","token":"a32b30f7ccb9690a","created_at":"2023-03-13 11:15:04","updated_at":"2023-03-13 11:15:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923592,"title":"علی صادقی","meta_title":"علی صادقی","meta_description":"علی صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صادقی","token":"324af5a6571ffcf5","created_at":"2023-03-13 11:15:04","updated_at":"2023-03-13 11:15:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923590,"title":"دکتر بهزاد نجفی","meta_title":"دکتر بهزاد نجفی","meta_description":"دکتر بهزاد نجفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهزاد نجفی","token":"25a9f2adff955d5a","created_at":"2023-03-13 11:15:04","updated_at":"2023-03-13 11:15:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923591,"title":"دکتر مرتضی میرمحمد رضایی","meta_title":"دکتر مرتضی میرمحمد رضایی","meta_description":"دکتر مرتضی میرمحمد رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی میرمحمد رضایی","token":"a32b30f7ccb9690a","created_at":"2023-03-13 11:15:04","updated_at":"2023-03-13 11:15:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923592,"title":"علی صادقی","meta_title":"علی صادقی","meta_description":"علی صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صادقی","token":"324af5a6571ffcf5","created_at":"2023-03-13 11:15:04","updated_at":"2023-03-13 11:15:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788160,"file":"640ed2057701e5.43468680.pdf","book_id":3799586,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 11:04:29","updated_at":"2023-04-05 14:22:35","process_started_at":"2023-03-13 11:04:30","process_done_at":"2023-03-13 11:04:36","process_failed_at":null,"pages_count":368,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bb54cf771d5ea41c80bfaf00016fe065a0d8f367ef2501d6e4e1df4276e695909efca8e6eb611bc3e219ca42fca899522fb47a3f978c9bd0c329871cd4e31039","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۸‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%AF","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%AF","pages_count_fa":"۳۶۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923591/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مرتضی-میرمحمد-رضایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"220ms"},"extra":{"id":1923591,"title":" ","token":"a32b30f7ccb9690a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19