دانلود کتاب های دکتر علی مطیع نصرآبادی دانلود کتاب های دکتر علی مطیع نصرآبادی

{"query":"BSS::A::*::I::1923593::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799587,"title":"آشوب و دینامیک‌های غیر خطی: تحلیل سیستم‌ها و کمّی‌سازی سیگنال‌ها","price":191700,"ebook_price":"۶۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b3861764a36a914a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b3861764a36a914a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b3861764a36a914a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b3861764a36a914a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b3861764a36a914a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121949","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"نظریه آشوب شاخه‌ای از علوم ریاضی است که به دنبال عدم توجیه برخی از پدیده‌های طبیعی به کمک قوانین نیوتن با پیشرفت علم ارایه گردید و به‌تدریج توسعه چشمگیری پیدا کرد. تاکنون محققین توانسته...","pages_count":618,"keywords":null,"token":"b3861764a36a914a","created_at":"2023-03-13 11:39:46","updated_at":"2023-04-05 14:22:13","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:00:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923593,"title":"دکتر علی مطیع نصرآبادی","meta_title":"دکتر علی مطیع نصرآبادی","meta_description":"دکتر علی مطیع نصرآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مطیع نصرآبادی","token":"01dabc612aa60f94","created_at":"2023-03-13 11:55:09","updated_at":"2023-03-13 11:55:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923594,"title":"دکتر گلناز بغدادی","meta_title":"دکتر گلناز بغدادی","meta_description":"دکتر گلناز بغدادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز بغدادی","token":"5a771a234b611750","created_at":"2023-03-13 11:55:09","updated_at":"2023-03-13 11:55:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923593,"title":"دکتر علی مطیع نصرآبادی","meta_title":"دکتر علی مطیع نصرآبادی","meta_description":"دکتر علی مطیع نصرآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مطیع نصرآبادی","token":"01dabc612aa60f94","created_at":"2023-03-13 11:55:09","updated_at":"2023-03-13 11:55:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923594,"title":"دکتر گلناز بغدادی","meta_title":"دکتر گلناز بغدادی","meta_description":"دکتر گلناز بغدادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز بغدادی","token":"5a771a234b611750","created_at":"2023-03-13 11:55:09","updated_at":"2023-03-13 11:55:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788161,"file":"640eda4b10a561.83079318.pdf","book_id":3799587,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 11:39:47","updated_at":"2023-04-05 14:22:13","process_started_at":"2023-03-13 11:39:49","process_done_at":"2023-03-13 11:39:58","process_failed_at":null,"pages_count":618,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5dfcabc300e43a7930facf04ed1e31171874b2be8d5c6a30f0169e0ff9d22f6af27e3142c1b447da821bbd90902670223609e0aa8be794d928fac23e15f83000","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۱۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۱‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%DB%8C--%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D9%91%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%DB%8C--%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D9%91%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۶۱۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923593/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-علی-مطیع-نصرآبادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"98ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"197ms"},"extra":{"id":1923593,"title":" ","token":"01dabc612aa60f94","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19