دانلود کتاب های شیرین شاهی دانلود کتاب های شیرین شاهی

تاثیر اراده اشخاص بر عوامل توارث

دکتر سید حامد حسین حسینی , شیرین شاهی , امیررضا دهقانی‌نیا ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923596::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799588,"title":"تاثیر اراده اشخاص بر عوامل توارث","price":39500,"ebook_price":"۱۷‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۳۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/69c3ef6adc9ff329/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/69c3ef6adc9ff329/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/69c3ef6adc9ff329/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/69c3ef6adc9ff329/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/69c3ef6adc9ff329/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121925","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"اراده یکی از مهم‌ترین عناصر سازنده اعمال حقوقی است. اعمال حقوقی به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می‌شوند. عقد، عمل حقوقی است که برای ایجاد آن نیاز به دو اراده است و ایقاع نیز دسته‌ای از ...","pages_count":162,"keywords":null,"token":"69c3ef6adc9ff329","created_at":"2023-03-13 11:58:11","updated_at":"2023-04-05 14:21:47","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 12:03:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923595,"title":"دکتر سید حامد حسین حسینی","meta_title":"دکتر سید حامد حسین حسینی","meta_description":"دکتر سید حامد حسین حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حامد حسین حسینی","token":"f350cd81fdd74511","created_at":"2023-03-13 12:02:35","updated_at":"2023-03-13 12:02:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923596,"title":"شیرین شاهی","meta_title":"شیرین شاهی","meta_description":"شیرین شاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شیرین","lastname":"شاهی","token":"9515d9df1243702a","created_at":"2023-03-13 12:02:35","updated_at":"2023-03-13 12:02:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923597,"title":"امیررضا دهقانی‌نیا","meta_title":"امیررضا دهقانی‌نیا","meta_description":"امیررضا دهقانی‌نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیررضا","lastname":"دهقانی‌نیا","token":"9bae3a6d65ca9970","created_at":"2023-03-13 12:02:35","updated_at":"2023-03-13 12:02:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923595,"title":"دکتر سید حامد حسین حسینی","meta_title":"دکتر سید حامد حسین حسینی","meta_description":"دکتر سید حامد حسین حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حامد حسین حسینی","token":"f350cd81fdd74511","created_at":"2023-03-13 12:02:35","updated_at":"2023-03-13 12:02:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923596,"title":"شیرین شاهی","meta_title":"شیرین شاهی","meta_description":"شیرین شاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شیرین","lastname":"شاهی","token":"9515d9df1243702a","created_at":"2023-03-13 12:02:35","updated_at":"2023-03-13 12:02:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923597,"title":"امیررضا دهقانی‌نیا","meta_title":"امیررضا دهقانی‌نیا","meta_description":"امیررضا دهقانی‌نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیررضا","lastname":"دهقانی‌نیا","token":"9bae3a6d65ca9970","created_at":"2023-03-13 12:02:35","updated_at":"2023-03-13 12:02:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788162,"file":"640ede9bd52c99.29760489.pdf","book_id":3799588,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 11:58:11","updated_at":"2023-04-05 14:21:47","process_started_at":"2023-03-13 11:58:14","process_done_at":"2023-03-13 11:58:17","process_failed_at":null,"pages_count":162,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"793b58e726cff55bf6939f99fd2b3b7a44bd50d3f03e8378983a0239996bfce035936355bb52e400734f3c20b1fcc3cadc48fb543c36927fd14f307628e078e5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۹‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB","pages_count_fa":"۱۶۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923596/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"شیرین-شاهی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"128ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"129ms","total":"257ms"},"extra":{"id":1923596,"title":" ","token":"9515d9df1243702a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19