دانلود کتاب های دکتر سید میثم موسوی دانلود کتاب های دکتر سید میثم موسوی

رویکردهای نوین در مدیریت ریسک پروژه‌ها

دکتر سید میثم موسوی , سید علی میرنظامی ,

برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی سامانه‌های ذخیره خودکار

مهندس وحید محققی , دکتر بهنام وحدانی , دکتر سید میثم موسوی ,

مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی انبارهای متقاطع

مهندس وحید محققی , دکتر بهنام وحدانی , دکتر سید میثم موسوی ,

رویکردهای نوین در مدیریت سبد پروژه

مهندس وحید محققی , دکتر بهنام وحدانی , دکتر سید میثم موسوی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923598::*","current_page":1,"items":5,"data":[{"id":3799593,"title":"مباحثی در برنامه‌ریزی و تحلیل جریان نقدینگی پروژه‌ها","price":133800,"ebook_price":"۴۴‌,‌۷۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۳۵۰","rent_6_price":"۲۶‌,‌۸۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/80f442e3cee69020/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/80f442e3cee69020/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/80f442e3cee69020/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/80f442e3cee69020/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/80f442e3cee69020/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121956","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل در موفقیت سازمان‌های پروژه محور، نقدینگی است. جریان نقدینگی نقشی اساسی در پروژه‌ها دارد و مدیریت موفق و داشتن دانش کافی در مورد آن برا...","pages_count":512,"keywords":null,"token":"80f442e3cee69020","created_at":"2023-03-13 13:52:38","updated_at":"2023-04-05 14:16:28","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:14:07","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788167,"file":"640ef96e3b7340.96456917.pdf","book_id":3799593,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 13:52:38","updated_at":"2023-04-05 14:16:28","process_started_at":"2023-03-13 13:52:41","process_done_at":"2023-03-13 13:52:48","process_failed_at":null,"pages_count":512,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"549139e709aaf56a87f29d846ab2a214549791a1aed84851bbe21ef7eba7faba4d4d6c679a29c93638616ca1a314167b32d1c9ada4638773a05532c3ceca5136","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۳‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۵۱۲","previews":null,"score":0},{"id":3799589,"title":"رویکردهای نوین در مدیریت ریسک پروژه‌ها","price":248500,"ebook_price":"۶۷‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۳۳‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۴۰‌,‌۳۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b6a059b07b115d49/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229428207","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"مدیریت ریسک پروژه شامل فرایندهای اصلی برنامه‌ریزی ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه‌ریزی پاسخ، نظارت و کنترل است. اهداف مدیریت ریسک پروژه، افزایش احتمال و اثرات وقایع مثبت و نیز کاهش احتمال و اثر...","pages_count":806,"keywords":null,"token":"b6a059b07b115d49","created_at":"2023-03-13 12:04:45","updated_at":"2023-04-05 14:21:15","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:12:29","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923599,"title":"سید علی میرنظامی","meta_title":"سید علی میرنظامی","meta_description":"سید علی میرنظامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علی میرنظامی","token":"80aac7f5064ae809","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923599,"title":"سید علی میرنظامی","meta_title":"سید علی میرنظامی","meta_description":"سید علی میرنظامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علی میرنظامی","token":"80aac7f5064ae809","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788163,"file":"640ee025676166.01762971.pdf","book_id":3799589,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 12:04:46","updated_at":"2023-04-05 14:21:15","process_started_at":"2023-03-13 12:04:46","process_done_at":"2023-03-13 12:04:58","process_failed_at":null,"pages_count":806,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1ba3a9f6c5629251746cbb92755556fce8a43daf39c9235f74928af524bf183d3de7dc287e6295315c859341ffa3d655434264f85c213b49c4a6cf9860d3bbbd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۰۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۸‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۸۰۶","previews":null,"score":0},{"id":3799627,"title":"برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی سامانه‌های ذخیره خودکار","price":23800,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/34a5a56dfa1f6cbb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/34a5a56dfa1f6cbb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/34a5a56dfa1f6cbb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/34a5a56dfa1f6cbb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/34a5a56dfa1f6cbb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121635","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"خودکارسازی جریان مواد با توجه به پیشرفت‌های موجود در فناوری موردنیاز گسترش‌ یافته است. این روند به دنبال کنترل و هدایت فعالیت‌های حمل جریان مواد است. از سویی، سامانه بازیابی و ذخیره خود...","pages_count":456,"keywords":null,"token":"34a5a56dfa1f6cbb","created_at":"2023-03-14 11:44:10","updated_at":"2023-04-05 13:59:11","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:14:13","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":2730,"title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_description":"دکتر بهنام وحدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهنام وحدانی","token":"be522ab02cbe4923","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":2730,"title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_description":"دکتر بهنام وحدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهنام وحدانی","token":"be522ab02cbe4923","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788201,"file":"64102cd25d7bd9.46466584.pdf","book_id":3799627,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 11:44:10","updated_at":"2023-04-05 13:59:11","process_started_at":"2023-03-14 11:44:11","process_done_at":"2023-03-14 11:44:23","process_failed_at":null,"pages_count":456,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"54c0eeb42da60f3140c879f3c68ce46f7528830c2987782efc20d72dcc24d18d2bef7cf22911193979f1194cac0a30286445e5bdd0508090e13be82edc4665f4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۵۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۳‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۴۵۶","previews":null,"score":0},{"id":3799613,"title":"مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی انبارهای متقاطع","price":66000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5befa85d70395b03/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5befa85d70395b03/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5befa85d70395b03/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5befa85d70395b03/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5befa85d70395b03/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121819","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"حمل‌ونقل و انبارداری در یک سیستم توزیع از جمله خدمات مهم به شمار می‌آیند و مطالعه موضوعات مرتبط با این دو زمینه، در حال پیشرفت روزافزون است. در این سیستم محصولات از مبدا همانند کارخانه به سط...","pages_count":572,"keywords":null,"token":"5befa85d70395b03","created_at":"2023-03-14 09:17:06","updated_at":"2023-04-05 14:04:20","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:19:41","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":2730,"title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_description":"دکتر بهنام وحدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهنام وحدانی","token":"be522ab02cbe4923","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":2730,"title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_description":"دکتر بهنام وحدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهنام وحدانی","token":"be522ab02cbe4923","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788187,"file":"64100a5adfc694.80046237.pdf","book_id":3799613,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:17:07","updated_at":"2023-04-05 14:04:20","process_started_at":"2023-03-14 09:17:08","process_done_at":"2023-03-14 09:17:16","process_failed_at":null,"pages_count":572,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2530cf81760ae233db73b07c02361e572935e9c3bf0653adc6db57bdbe70f3fea18bbafa8826d02f6c86a19d3dd4b18399fbc119afa55c211159939ba85ac438","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9","pages_count_fa":"۵۷۲","previews":null,"score":0},{"id":3799637,"title":"رویکردهای نوین در مدیریت سبد پروژه","price":19500,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/23cf62338d033099/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/23cf62338d033099/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/23cf62338d033099/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/23cf62338d033099/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/23cf62338d033099/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121536","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"اهمیت مدیریت پروژه در سال‌های اخیر بر همگان روشن ‌شده است و پس از مدت‌ها آن‌طور که شایسته آن است مورد توجه قرار گرفته است. تقریباً همه صاحب‌نظران بر رعایت اهداف اصلی تاکید دار...","pages_count":478,"keywords":null,"token":"23cf62338d033099","created_at":"2023-03-14 14:30:45","updated_at":"2023-04-05 13:54:54","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:08:35","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":2730,"title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_description":"دکتر بهنام وحدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهنام وحدانی","token":"be522ab02cbe4923","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":2726,"title":"مهندس وحید محققی","meta_title":"مهندس وحید محققی","meta_description":"مهندس وحید محققی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"وحید محققی","token":"09170d5779bc6968","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":2730,"title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_title":"دکتر بهنام وحدانی","meta_description":"دکتر بهنام وحدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهنام وحدانی","token":"be522ab02cbe4923","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788211,"file":"641053dda09867.32640862.pdf","book_id":3799637,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 14:30:45","updated_at":"2023-04-05 13:54:54","process_started_at":"2023-03-14 14:30:46","process_done_at":"2023-03-14 14:31:26","process_failed_at":null,"pages_count":478,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fdb75daa2db4501937c506b0a7c7bcfde4c4fc85b12130218db434f71270bf5d03a6d658cde48208b9a6906a1f7e03aec64eacb311f0f2d48a84ab388e51b675","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87","urlify":"%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87","pages_count_fa":"۴۷۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923598/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C","per_page":15,"to":5,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":5,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":5,"title":"دکتر-سید-میثم-موسوی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"213ms"},"extra":{"id":1923598,"title":" ","token":"b5ae5dc8a6132c36","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19