دانلود کتاب های سید علی میرنظامی دانلود کتاب های سید علی میرنظامی

{"query":"PUB::*::PID::129::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799589,"title":"رویکردهای نوین در مدیریت ریسک پروژه‌ها","price":248500,"ebook_price":"۶۷‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۳۳‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۴۰‌,‌۳۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b6a059b07b115d49/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b6a059b07b115d49/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229428207","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"مدیریت ریسک پروژه شامل فرایندهای اصلی برنامه‌ریزی ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه‌ریزی پاسخ، نظارت و کنترل است. اهداف مدیریت ریسک پروژه، افزایش احتمال و اثرات وقایع مثبت و نیز کاهش احتمال و اثر...","pages_count":806,"keywords":null,"token":"b6a059b07b115d49","created_at":"2023-03-13 12:04:45","updated_at":"2023-04-05 14:21:15","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:12:29","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923599,"title":"سید علی میرنظامی","meta_title":"سید علی میرنظامی","meta_description":"سید علی میرنظامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علی میرنظامی","token":"80aac7f5064ae809","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923598,"title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_title":"دکتر سید میثم موسوی","meta_description":"دکتر سید میثم موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید میثم موسوی","token":"b5ae5dc8a6132c36","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923599,"title":"سید علی میرنظامی","meta_title":"سید علی میرنظامی","meta_description":"سید علی میرنظامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علی میرنظامی","token":"80aac7f5064ae809","created_at":"2023-03-13 12:09:29","updated_at":"2023-03-13 12:09:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788163,"file":"640ee025676166.01762971.pdf","book_id":3799589,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 12:04:46","updated_at":"2023-04-05 14:21:15","process_started_at":"2023-03-13 12:04:46","process_done_at":"2023-03-13 12:04:58","process_failed_at":null,"pages_count":806,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1ba3a9f6c5629251746cbb92755556fce8a43daf39c9235f74928af524bf183d3de7dc287e6295315c859341ffa3d655434264f85c213b49c4a6cf9860d3bbbd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۰۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۸‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۸۰۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923599/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-علی-میرنظامی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"325ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"3492ms","total":"3817ms"},"extra":{"id":1923599,"title":" ","token":"80aac7f5064ae809","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19