دانلود کتاب های دکتر سیدجلال طباطبایی دانلود کتاب های دکتر سیدجلال طباطبایی

{"query":"BSS::A::*::I::1923606::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799591,"title":"کشت ریشه منقسم درختان میوه: افزایش کارایی جذب آب و عناصر غذایی در اراضی کم بازده","price":39500,"ebook_price":"۱۷‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۳۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121918","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"بحران کاهش آب شیرین در ایران یکی از مسایل مهم اجتماعی و اقتصادی می‌باشد که امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده است. مواد گیاهی تولید شده خشک مثل گندم، حاوی مقدار آب کمتری می‌باشند ولی مقدار آ...","pages_count":154,"keywords":null,"token":"1804e02ad74b53fe","created_at":"2023-03-13 13:42:10","updated_at":"2023-04-05 14:20:09","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:13:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923606,"title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سیدجلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدجلال طباطبایی","token":"794ad40e9c569b9c","created_at":"2023-03-13 13:45:02","updated_at":"2023-03-13 13:45:02","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923606,"title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سیدجلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدجلال طباطبایی","token":"794ad40e9c569b9c","created_at":"2023-03-13 13:45:02","updated_at":"2023-03-13 13:45:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788165,"file":"640ef6fa71c6c2.43001241.pdf","book_id":3799591,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 13:42:10","updated_at":"2023-04-05 14:20:09","process_started_at":"2023-03-13 13:42:13","process_done_at":"2023-03-13 13:42:15","process_failed_at":null,"pages_count":154,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7d4fcd333e9b4efb4a5be2fc2208d873cfdd1c565b4ca963a1e54059e9e5d9fcde56e24718da853f4434f751e598da485f09dc7a256fa96a47fef9cad3702cf6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۹‌,‌۵۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87--%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87","urlify":"%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87--%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱۵۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923606/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سیدجلال-طباطبایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"119ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"120ms","total":"239ms"},"extra":{"id":1923606,"title":" ","token":"794ad40e9c569b9c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19