دانلود کتاب های زهرا صلاحی دانلود کتاب های زهرا صلاحی

{"query":"BSS::A::*::I::1923609::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799592,"title":"تشخیص آزمایشگاهی آلودگی محیط‌های کشت سلولی به باکتری مایکوپلاسما پنومونیه با استفاده از دو روش کشت و PCR و تجسس آن در مایعات بیولوژیک","price":48900,"ebook_price":"۲۰‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۱۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۱۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0da231f65429dd6f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0da231f65429dd6f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0da231f65429dd6f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0da231f65429dd6f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0da231f65429dd6f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121963","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"در چند سال اخیر، مطالعه مایکوپلاسماها و بیماری‌های که به‌وسیله این دسته از باکتری‌ها در انسان، حیوانات و گیاهان تولید می‌شود؛ همچنین تاثیرات آلودگی مایکوپلاسماها در فن‌آوری کش...","pages_count":184,"keywords":null,"token":"0da231f65429dd6f","created_at":"2023-03-13 13:46:56","updated_at":"2023-04-05 14:19:43","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:13:20","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923607,"title":"دکتر محمد نیاکان","meta_title":"دکتر محمد نیاکان","meta_description":"دکتر محمد نیاکان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد نیاکان","token":"add25ecc8337ca24","created_at":"2023-03-13 13:50:17","updated_at":"2023-03-13 13:50:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923608,"title":"سلیمه آهنگران","meta_title":"سلیمه آهنگران","meta_description":"سلیمه آهنگران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلیمه","lastname":"آهنگران","token":"e922cbba274f8ada","created_at":"2023-03-13 13:50:17","updated_at":"2023-03-13 13:50:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923609,"title":"زهرا صلاحی","meta_title":"زهرا صلاحی","meta_description":"زهرا صلاحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"صلاحی","token":"5d04251dc7dbea3d","created_at":"2023-03-13 13:50:17","updated_at":"2023-03-13 13:50:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923607,"title":"دکتر محمد نیاکان","meta_title":"دکتر محمد نیاکان","meta_description":"دکتر محمد نیاکان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد نیاکان","token":"add25ecc8337ca24","created_at":"2023-03-13 13:50:17","updated_at":"2023-03-13 13:50:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923608,"title":"سلیمه آهنگران","meta_title":"سلیمه آهنگران","meta_description":"سلیمه آهنگران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلیمه","lastname":"آهنگران","token":"e922cbba274f8ada","created_at":"2023-03-13 13:50:17","updated_at":"2023-03-13 13:50:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923609,"title":"زهرا صلاحی","meta_title":"زهرا صلاحی","meta_description":"زهرا صلاحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"صلاحی","token":"5d04251dc7dbea3d","created_at":"2023-03-13 13:50:17","updated_at":"2023-03-13 13:50:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788166,"file":"640ef8192867f5.99912118.pdf","book_id":3799592,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 13:46:57","updated_at":"2023-04-05 14:19:43","process_started_at":"2023-03-13 13:46:57","process_done_at":"2023-03-13 13:47:00","process_failed_at":null,"pages_count":184,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"12051fea8c993a64ffde8966b6f688d98928392439121b23d34948e62bef6c4ac479380fc28c3381c6a5d33d75f9962aae3d991dcc372d30dfca1d42b616b914","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۸‌,‌۹۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-PCR-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-PCR-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۱۸۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923609/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"زهرا-صلاحی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"214ms"},"extra":{"id":1923609,"title":" ","token":"5d04251dc7dbea3d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19