دانلود کتاب های محمدعلی زالی دانلود کتاب های محمدعلی زالی

مدیریت بازاریابی شرکتی B2B با رویکرد جهانی

آلن اس. زیمرمن , جیم بلایذ , دکتر ناصر یزدانی , مهدی اشکانی , محمدعلی زالی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923614::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799595,"title":"مدیریت بازاریابی شرکتی B2B با رویکرد جهانی","price":131700,"ebook_price":"۴۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۶‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/76425e382fc7683d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/76425e382fc7683d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/76425e382fc7683d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/76425e382fc7683d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/76425e382fc7683d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121932","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"بازاریابی در هر سطح و حوزه‌ای که باشد؛ چه درحوزه ارتباط شرکت با مشتری و چه درحوزه ارتباط میان شرکت‌ها، برای تولید و ارایه کالا و خدمات، همه بر مشتری محوری تمرکز دارند. این مشتری چه مصرف&zwnj...","pages_count":648,"keywords":null,"token":"76425e382fc7683d","created_at":"2023-03-13 14:30:57","updated_at":"2023-04-05 14:14:52","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:15:07","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923610,"title":"آلن اس. زیمرمن","meta_title":"آلن اس. زیمرمن","meta_description":"آلن اس. زیمرمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آلن","lastname":"اس. زیمرمن","token":"40fd030578d908ce","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923611,"title":"جیم بلایذ","meta_title":"جیم بلایذ","meta_description":"جیم بلایذ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جیم","lastname":"بلایذ","token":"85b6321e55873d71","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923612,"title":"دکتر ناصر یزدانی","meta_title":"دکتر ناصر یزدانی","meta_description":"دکتر ناصر یزدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر یزدانی","token":"c9813deefb030068","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923613,"title":"مهدی اشکانی","meta_title":"مهدی اشکانی","meta_description":"مهدی اشکانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"اشکانی","token":"e158fb610a236677","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923614,"title":"محمدعلی زالی","meta_title":"محمدعلی زالی","meta_description":"محمدعلی زالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدعلی","lastname":"زالی","token":"de8c0db6653e970b","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923610,"title":"آلن اس. زیمرمن","meta_title":"آلن اس. زیمرمن","meta_description":"آلن اس. زیمرمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آلن","lastname":"اس. زیمرمن","token":"40fd030578d908ce","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923611,"title":"جیم بلایذ","meta_title":"جیم بلایذ","meta_description":"جیم بلایذ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جیم","lastname":"بلایذ","token":"85b6321e55873d71","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923612,"title":"دکتر ناصر یزدانی","meta_title":"دکتر ناصر یزدانی","meta_description":"دکتر ناصر یزدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر یزدانی","token":"c9813deefb030068","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923613,"title":"مهدی اشکانی","meta_title":"مهدی اشکانی","meta_description":"مهدی اشکانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"اشکانی","token":"e158fb610a236677","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923614,"title":"محمدعلی زالی","meta_title":"محمدعلی زالی","meta_description":"محمدعلی زالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدعلی","lastname":"زالی","token":"de8c0db6653e970b","created_at":"2023-03-13 14:44:45","updated_at":"2023-03-13 14:44:45","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788169,"file":"640f026a376478.20250039.pdf","book_id":3799595,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 14:30:58","updated_at":"2023-04-05 14:14:52","process_started_at":"2023-03-13 14:31:01","process_done_at":"2023-03-13 14:31:10","process_failed_at":null,"pages_count":648,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dac70bc2780e5b0081f81c972050d697b966f02cd7f1fc60bece49a4ee0ceec115ecf5c64144a000b5b40f7a24ebc01da0dd1ee579830f051e4fc38a79ba6432","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۱‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-B2B-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-B2B-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۶۴۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923614/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمدعلی-زالی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"110ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"112ms","total":"222ms"},"extra":{"id":1923614,"title":" ","token":"de8c0db6653e970b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19