دانلود کتاب های والتر لدرمان دانلود کتاب های والتر لدرمان

{"query":"BSS::A::*::I::1923615::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799596,"title":"اعداد مختلط","price":8880,"ebook_price":"۴‌,‌۴۴۰","rent_3_price":"۲‌,‌۲۲۰","rent_6_price":"۲‌,‌۶۶۴","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dd9c0b599d318eea/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dd9c0b599d318eea/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dd9c0b599d318eea/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dd9c0b599d318eea/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dd9c0b599d318eea/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0197-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1364,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":74,"keywords":null,"token":"dd9c0b599d318eea","created_at":"2023-03-13 14:44:00","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:16:23","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923615,"title":"والتر لدرمان","meta_title":"والتر لدرمان","meta_description":"والتر لدرمان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"والتر","lastname":"لدرمان","token":"acabd03d5c65416e","created_at":"2023-03-13 14:47:16","updated_at":"2023-03-13 14:47:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923616,"title":"علی اکبر مهرورز","meta_title":"علی اکبر مهرورز","meta_description":"علی اکبر مهرورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"اکبر مهرورز","token":"25b4a9cf9c7aef71","created_at":"2023-03-13 14:47:16","updated_at":"2023-03-13 14:47:16","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923615,"title":"والتر لدرمان","meta_title":"والتر لدرمان","meta_description":"والتر لدرمان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"والتر","lastname":"لدرمان","token":"acabd03d5c65416e","created_at":"2023-03-13 14:47:16","updated_at":"2023-03-13 14:47:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923616,"title":"علی اکبر مهرورز","meta_title":"علی اکبر مهرورز","meta_description":"علی اکبر مهرورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"اکبر مهرورز","token":"25b4a9cf9c7aef71","created_at":"2023-03-13 14:47:16","updated_at":"2023-03-13 14:47:16","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788170,"file":"640f0578c37c48.35012097.pdf","book_id":3799596,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 14:44:00","updated_at":"2023-03-14 09:16:23","process_started_at":"2023-03-13 14:44:03","process_done_at":"2023-03-13 14:44:04","process_failed_at":null,"pages_count":73,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ec907d7bb0f90b21a0b4fbc28a32f1fbb8c39a0530fd03edd466248d82d475438363879e6a8209e3f0c7727e775d5275bce29abe8d321c62805c00e86da586f1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸‌,‌۸۸۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7","urlify":"%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7","pages_count_fa":"۷۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923615/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"والتر-لدرمان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"123ms","total":"245ms"},"extra":{"id":1923615,"title":" ","token":"acabd03d5c65416e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19