دانلود کتاب های میرحسین طالب زاده دانلود کتاب های میرحسین طالب زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1923618::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799597,"title":"مسیله ارهاش و روش نوین درمان آن","price":70000,"ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8cbf0fa71e6cdd2f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8cbf0fa71e6cdd2f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8cbf0fa71e6cdd2f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8cbf0fa71e6cdd2f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8cbf0fa71e6cdd2f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-184","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1364,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون...","pages_count":390,"keywords":null,"token":"8cbf0fa71e6cdd2f","created_at":"2023-03-13 14:56:17","updated_at":"2023-05-06 16:21:14","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-06 16:21:14","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923617,"title":"جان. تی. کوینان","meta_title":"جان. تی. کوینان","meta_description":"جان. تی. کوینان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان.","lastname":"تی. کوینان","token":"2f9e6b0d368e9efe","created_at":"2023-03-13 15:07:24","updated_at":"2023-03-13 15:07:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923618,"title":"میرحسین طالب زاده","meta_title":"میرحسین طالب زاده","meta_description":"میرحسین طالب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میرحسین","lastname":"طالب زاده","token":"46cd6ef0b1f230d7","created_at":"2023-03-13 15:07:24","updated_at":"2023-03-13 15:07:24","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923617,"title":"جان. تی. کوینان","meta_title":"جان. تی. کوینان","meta_description":"جان. تی. کوینان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان.","lastname":"تی. کوینان","token":"2f9e6b0d368e9efe","created_at":"2023-03-13 15:07:24","updated_at":"2023-03-13 15:07:24","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923618,"title":"میرحسین طالب زاده","meta_title":"میرحسین طالب زاده","meta_description":"میرحسین طالب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میرحسین","lastname":"طالب زاده","token":"46cd6ef0b1f230d7","created_at":"2023-03-13 15:07:24","updated_at":"2023-03-13 15:07:24","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788171,"file":"640f08598d65f0.00302881.pdf","book_id":3799597,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 14:56:17","updated_at":"2023-05-06 16:21:14","process_started_at":"2023-03-13 14:56:20","process_done_at":"2023-03-13 14:56:26","process_failed_at":null,"pages_count":382,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4206dfdb3407ee91e785e080b4275d7bf6d965548f560b12247d50188f4564d15c22d97f26529e4654bdc0faf5d7f8c182e64ca346bdef78c4a03abb14782f31","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۳۹۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923618/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"میرحسین-طالب-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"13ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923618,"title":" ","token":"46cd6ef0b1f230d7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19