دانلود کتاب های ادوارد جی. فین دانلود کتاب های ادوارد جی. فین

{"query":"BSS::A::*::I::1923620::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799598,"title":"فیزیک عمومی(جلد دوم: میدانها و امواج)","price":140000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6500deb7cc1f8d1e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6500deb7cc1f8d1e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6500deb7cc1f8d1e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6500deb7cc1f8d1e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6500deb7cc1f8d1e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0210-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1364,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":716,"keywords":null,"token":"6500deb7cc1f8d1e","created_at":"2023-03-13 15:16:41","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:16:55","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1921834,"title":"جهانشاه میرزابیگی","meta_title":"جهانشاه میرزابیگی","meta_description":"جهانشاه میرزابیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانشاه","lastname":"میرزابیگی","token":"bee9d7395d217ad2","created_at":"2022-08-08 16:21:30","updated_at":"2022-08-08 16:21:30","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923619,"title":"مارچلو آلونسو","meta_title":"مارچلو آلونسو","meta_description":"مارچلو آلونسو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارچلو","lastname":"آلونسو","token":"d9073ed99aac944c","created_at":"2023-03-13 15:19:31","updated_at":"2023-03-13 15:19:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923620,"title":"ادوارد جی. فین","meta_title":"ادوارد جی. فین","meta_description":"ادوارد جی. فین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ادوارد","lastname":"جی. فین","token":"d707af6f76c91aba","created_at":"2023-03-13 15:19:31","updated_at":"2023-03-13 15:19:31","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923619,"title":"مارچلو آلونسو","meta_title":"مارچلو آلونسو","meta_description":"مارچلو آلونسو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارچلو","lastname":"آلونسو","token":"d9073ed99aac944c","created_at":"2023-03-13 15:19:31","updated_at":"2023-03-13 15:19:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923620,"title":"ادوارد جی. فین","meta_title":"ادوارد جی. فین","meta_description":"ادوارد جی. فین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ادوارد","lastname":"جی. فین","token":"d707af6f76c91aba","created_at":"2023-03-13 15:19:31","updated_at":"2023-03-13 15:19:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1921834,"title":"جهانشاه میرزابیگی","meta_title":"جهانشاه میرزابیگی","meta_description":"جهانشاه میرزابیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانشاه","lastname":"میرزابیگی","token":"bee9d7395d217ad2","created_at":"2022-08-08 16:21:30","updated_at":"2022-08-08 16:21:30","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788172,"file":"640f0d219173f3.08203766.pdf","book_id":3799598,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 15:16:41","updated_at":"2023-03-14 09:16:55","process_started_at":"2023-03-13 15:16:41","process_done_at":"2023-03-13 15:16:51","process_failed_at":null,"pages_count":716,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e9bed9ed69a6e48b2f9fa9c6a0b82505af965498e1a021502856bedb66aea909dbae934656dba8ea94a04751b0371ab20a579aa598d27d4a9f7b794134778fa3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۱۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-","pages_count_fa":"۷۱۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923620/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%DB%8C.-%D9%81%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ادوارد-جی.-فین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"93ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"94ms","total":"187ms"},"extra":{"id":1923620,"title":" ","token":"d707af6f76c91aba","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19