دانلود کتاب های دیمیتری پی. برتسکاس دانلود کتاب های دیمیتری پی. برتسکاس

{"query":"BSS::A::*::I::1923621::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799599,"title":"استنباط آماری (پیش‌درآمدی بر علوم داده و یادگیری ماشین)","price":67700,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/55425347f9286708/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/55425347f9286708/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/55425347f9286708/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/55425347f9286708/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/55425347f9286708/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121864","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"هم‌زمان با افزایش نرخ تولید داده و به دنبال آن ازدیاد تنوع و حجم داده، شاهد رشد بیش از پیش علم داده هستیم. از این رو، کسب مهارت در زمینه علوم آماری، جهت مدیریت و تحلیل داده، امری لازم است. امروزه...","pages_count":298,"keywords":null,"token":"55425347f9286708","created_at":"2023-03-13 15:17:37","updated_at":"2023-04-05 14:13:58","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:18:21","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923621,"title":"دیمیتری پی. برتسکاس","meta_title":"دیمیتری پی. برتسکاس","meta_description":"دیمیتری پی. برتسکاس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیمیتری","lastname":"پی. برتسکاس","token":"e029351dda520df0","created_at":"2023-03-13 15:23:17","updated_at":"2023-03-13 15:23:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923622,"title":"جان ان. تسیتسیکلیس","meta_title":"جان ان. تسیتسیکلیس","meta_description":"جان ان. تسیتسیکلیس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ان. تسیتسیکلیس","token":"1efee483c4062f56","created_at":"2023-03-13 15:23:17","updated_at":"2023-03-13 15:23:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923623,"title":"دکتر احمد خونساری","meta_title":"دکتر احمد خونساری","meta_description":"دکتر احمد خونساری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"احمد خونساری","token":"831d9faa948b9cac","created_at":"2023-03-13 15:23:17","updated_at":"2023-03-13 15:23:17","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923621,"title":"دیمیتری پی. برتسکاس","meta_title":"دیمیتری پی. برتسکاس","meta_description":"دیمیتری پی. برتسکاس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیمیتری","lastname":"پی. برتسکاس","token":"e029351dda520df0","created_at":"2023-03-13 15:23:17","updated_at":"2023-03-13 15:23:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923622,"title":"جان ان. تسیتسیکلیس","meta_title":"جان ان. تسیتسیکلیس","meta_description":"جان ان. تسیتسیکلیس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ان. تسیتسیکلیس","token":"1efee483c4062f56","created_at":"2023-03-13 15:23:17","updated_at":"2023-03-13 15:23:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923623,"title":"دکتر احمد خونساری","meta_title":"دکتر احمد خونساری","meta_description":"دکتر احمد خونساری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"احمد خونساری","token":"831d9faa948b9cac","created_at":"2023-03-13 15:23:17","updated_at":"2023-03-13 15:23:17","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788173,"file":"640f0d5a1d8042.94692370.pdf","book_id":3799599,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 15:17:38","updated_at":"2023-04-05 14:13:58","process_started_at":"2023-03-13 15:17:39","process_done_at":"2023-03-13 15:17:43","process_failed_at":null,"pages_count":298,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bf3875de825da321d5d44e8bbac4c63940da5e1022ca3975e38aac7bab2d3986c7d9c47c8edfce6a40b9af884d999dadefcb93452dafb33685b44994ba16dd74","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۷‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-","urlify":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-","pages_count_fa":"۲۹۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923621/%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C.-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B3","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دیمیتری-پی.-برتسکاس","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"104ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"209ms"},"extra":{"id":1923621,"title":" ","token":"e029351dda520df0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19