دانلود کتاب های محمود فاضل دانلود کتاب های محمود فاضل

{"query":"BSS::A::*::I::1923624::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3799600,"title":"فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد (جلد دوم)","price":49200,"ebook_price":"۲۴‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۳۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۷۶۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/719db83e1f371154/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/719db83e1f371154/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/719db83e1f371154/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/719db83e1f371154/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/719db83e1f371154/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0026","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1361,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":734,"keywords":null,"token":"719db83e1f371154","created_at":"2023-03-13 15:27:07","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:18:48","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923624,"title":"محمود فاضل","meta_title":"محمود فاضل","meta_description":"محمود فاضل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"فاضل","token":"996e31b716cb527b","created_at":"2023-03-13 15:28:59","updated_at":"2023-03-13 15:28:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923624,"title":"محمود فاضل","meta_title":"محمود فاضل","meta_description":"محمود فاضل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"فاضل","token":"996e31b716cb527b","created_at":"2023-03-13 15:28:59","updated_at":"2023-03-13 15:28:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788174,"file":"640f0f93696da0.74460793.pdf","book_id":3799600,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 15:27:08","updated_at":"2023-03-14 09:18:48","process_started_at":"2023-03-13 15:27:11","process_done_at":"2023-03-13 15:27:21","process_failed_at":null,"pages_count":730,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"49a2d4d07067926b85182e9ea4a23845e76716ba4fc2d72ab9343ed584e1b4317ffbdffe07cc7e4115bf975a3f93f9abeae51a3a4199b4834ef4742840dee2dd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۳۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۹‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۷۳۴","previews":null,"score":0},{"id":3799602,"title":"فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد (جلد سوم)","price":42000,"ebook_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4e61f28cf47c9a51/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4e61f28cf47c9a51/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4e61f28cf47c9a51/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4e61f28cf47c9a51/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4e61f28cf47c9a51/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0027","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1,"nobat_chap":1361,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":652,"keywords":null,"token":"4e61f28cf47c9a51","created_at":"2023-03-13 15:34:40","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:20:09","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923624,"title":"محمود فاضل","meta_title":"محمود فاضل","meta_description":"محمود فاضل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"فاضل","token":"996e31b716cb527b","created_at":"2023-03-13 15:28:59","updated_at":"2023-03-13 15:28:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923624,"title":"محمود فاضل","meta_title":"محمود فاضل","meta_description":"محمود فاضل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"فاضل","token":"996e31b716cb527b","created_at":"2023-03-13 15:28:59","updated_at":"2023-03-13 15:28:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788176,"file":"640f115894e613.34173096.pdf","book_id":3799602,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 15:34:41","updated_at":"2023-03-14 09:20:09","process_started_at":"2023-03-13 15:34:43","process_done_at":"2023-03-13 15:34:56","process_failed_at":null,"pages_count":614,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3e1278e42be26e0979acace5ad7bfe1809b0bc44bf43381159410560f296e91e1e483335d5e4a8a6464abbae5c5d818756d379eb0764116e3348d5f3420a87d7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-","urlify":"%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۶۵۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923624/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"محمود-فاضل","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"130ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"132ms","total":"262ms"},"extra":{"id":1923624,"title":" ","token":"996e31b716cb527b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19