دانلود کتاب های ایوب حلوایی دانلود کتاب های ایوب حلوایی

روشهای پیشرفته ریخته گری

ایوب حلوایی , با همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923628::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799603,"title":"روشهای پیشرفته ریخته گری","price":27000,"ebook_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e2a96f823a45d70/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7e2a96f823a45d70/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e2a96f823a45d70/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e2a96f823a45d70/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e2a96f823a45d70/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1495-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"کتاب روشهای پیشرفته ریخته گری از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1394 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای ایوب حلوایی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگ...","pages_count":376,"keywords":null,"token":"7e2a96f823a45d70","created_at":"2023-03-13 15:43:56","updated_at":"2023-04-30 15:07:20","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-30 15:07:20","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":140000,"cache":1,"authors":[{"id":1923628,"title":"ایوب حلوایی","meta_title":"ایوب حلوایی","meta_description":"ایوب حلوایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایوب","lastname":"حلوایی","token":"f0d33edf11867355","created_at":"2023-03-13 15:47:50","updated_at":"2023-03-13 15:47:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923629,"title":"با همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور","meta_title":"با همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور","meta_description":"با همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"با","lastname":"همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور","token":"daccaf52377d252a","created_at":"2023-03-13 15:47:50","updated_at":"2023-03-13 15:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923628,"title":"ایوب حلوایی","meta_title":"ایوب حلوایی","meta_description":"ایوب حلوایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایوب","lastname":"حلوایی","token":"f0d33edf11867355","created_at":"2023-03-13 15:47:50","updated_at":"2023-03-13 15:47:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923629,"title":"با همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور","meta_title":"با همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور","meta_description":"با همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"با","lastname":"همکاری محمد پیماندار محمدرضا درون پرور","token":"daccaf52377d252a","created_at":"2023-03-13 15:47:50","updated_at":"2023-03-13 15:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788177,"file":"640f1384d171e8.95254799.pdf","book_id":3799603,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 15:43:57","updated_at":"2023-04-30 15:07:20","process_started_at":"2023-03-13 15:43:57","process_done_at":"2023-03-13 15:44:02","process_failed_at":null,"pages_count":392,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7e02074e9bc6edd3f2af5239144855f6a5b3966f467fe2276d5ac58db2a6655b16a46ef338ae852da0d1b3d4790bf08366b08dff2241b9d14fa155ec2e95b1bd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۳۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923628/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ایوب-حلوایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1923628,"title":" ","token":"f0d33edf11867355","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19