دانلود کتاب های دکتر منیژه کرمی دانلود کتاب های دکتر منیژه کرمی

{"query":"BSS::A::*::I::1923633::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799605,"title":"جانورشناسی (1): بی‌مهرگان","price":59000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/08a3cc6161507cf2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/08a3cc6161507cf2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/08a3cc6161507cf2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/08a3cc6161507cf2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/08a3cc6161507cf2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121604","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":11,"description":"شناخت دنیاى جانوران و آشنایى با ظرافت‌هاى زندگى آنها، فطرت آدمى را به شگفتى وامی‌دارد و سِر و راز خلقت را در نظر او پیچیده‌تر می‌نماید و اما یک فرد براى آنکه در عرصه علم جانورشناسى...","pages_count":508,"keywords":null,"token":"08a3cc6161507cf2","created_at":"2023-03-13 16:16:33","updated_at":"2023-04-05 14:11:51","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:23:34","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":59000,"cache":1,"authors":[{"id":1923633,"title":"دکتر منیژه کرمی","meta_title":"دکتر منیژه کرمی","meta_description":"دکتر منیژه کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منیژه کرمی","token":"775f00434028b351","created_at":"2023-03-13 16:19:56","updated_at":"2023-03-13 16:19:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923633,"title":"دکتر منیژه کرمی","meta_title":"دکتر منیژه کرمی","meta_description":"دکتر منیژه کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منیژه کرمی","token":"775f00434028b351","created_at":"2023-03-13 16:19:56","updated_at":"2023-03-13 16:19:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788179,"file":"640f1b29713767.53128281.pdf","book_id":3799605,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 16:16:34","updated_at":"2023-04-05 14:11:51","process_started_at":"2023-03-13 16:16:34","process_done_at":"2023-03-13 16:16:43","process_failed_at":null,"pages_count":508,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"57e020195a8c31596206e73ea917338d6d4aa34ea7425698e392a0cada876c6efe060669d9eb1687f8a0d108ec21c3c768a4a520f431d8393541d2d7c6ab69d9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C--1---%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C--1---%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۵۰۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923633/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-منیژه-کرمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"96ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"193ms"},"extra":{"id":1923633,"title":" ","token":"775f00434028b351","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19