دانلود کتاب های دکتر غلامرضا معارفی دانلود کتاب های دکتر غلامرضا معارفی

{"query":"BSS::A::*::I::1923634::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799606,"title":"درسنامه بینش و دانش خانواده","price":58200,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ea6f32773f0accc7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ea6f32773f0accc7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ea6f32773f0accc7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ea6f32773f0accc7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ea6f32773f0accc7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121895","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"در هستی‌شناسی اسلامی تدبیر و سازماندهی عالم براساس قوانین و منش حکیمانه‌ای است که به آنها سنت‌های الهی می‌گویند مانند سنت هدایتگری، سنت امتحان و ابتلای، سنت استدراج و غیره. هدفمندی...","pages_count":298,"keywords":null,"token":"ea6f32773f0accc7","created_at":"2023-03-13 16:21:13","updated_at":"2023-04-05 14:11:22","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:24:08","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923634,"title":"دکتر غلامرضا معارفی","meta_title":"دکتر غلامرضا معارفی","meta_description":"دکتر غلامرضا معارفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا معارفی","token":"e3ab0f230c4d0247","created_at":"2023-03-13 16:23:55","updated_at":"2023-03-13 16:23:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923634,"title":"دکتر غلامرضا معارفی","meta_title":"دکتر غلامرضا معارفی","meta_description":"دکتر غلامرضا معارفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا معارفی","token":"e3ab0f230c4d0247","created_at":"2023-03-13 16:23:55","updated_at":"2023-03-13 16:23:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788180,"file":"640f1c4229f262.62581133.pdf","book_id":3799606,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 16:21:14","updated_at":"2023-04-05 14:11:22","process_started_at":"2023-03-13 16:21:16","process_done_at":"2023-03-13 16:21:20","process_failed_at":null,"pages_count":298,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e5c335b79e1a8c3b979a00a199515b94de3629a18fc61dcff7a740cbc8f7505e89a591ca254e2863e9dd279daae204d8a2e80575c92b2cd0a0bb0329c6fcb838","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۸‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۹۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923634/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-غلامرضا-معارفی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"215ms"},"extra":{"id":1923634,"title":" ","token":"e3ab0f230c4d0247","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19