دانلود کتاب های دکتر سعید کتابچی دانلود کتاب های دکتر سعید کتابچی

مدخلی بر نظریه بازی‌ها

دکتر حمیدرضا نویدی , دکتر سعید کتابچی , دکتر معصومه مسی بیدگلی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923646::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799611,"title":"مدخلی بر نظریه بازی‌ها","price":83100,"ebook_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ca91265c48c24cb7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ca91265c48c24cb7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ca91265c48c24cb7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ca91265c48c24cb7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ca91265c48c24cb7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121871","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":2,"description":"نظریه بازی‌ها، شاخه‌ای از تحقیق در عملیات است که به مطالعه تصمیم‌گیری در شرایط تضاد منافع میان تصمیم‌گیرندگان عاقل و هوشمند می‌پردازد. در مسایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی،...","pages_count":370,"keywords":null,"token":"ca91265c48c24cb7","created_at":"2023-03-14 08:59:28","updated_at":"2023-04-05 14:05:18","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:21:44","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923645,"title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_description":"دکتر حمیدرضا نویدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا نویدی","token":"6b2cc1c53a0af090","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923646,"title":"دکتر سعید کتابچی","meta_title":"دکتر سعید کتابچی","meta_description":"دکتر سعید کتابچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید کتابچی","token":"0d1768e60f08551a","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923647,"title":"دکتر معصومه مسی بیدگلی","meta_title":"دکتر معصومه مسی بیدگلی","meta_description":"دکتر معصومه مسی بیدگلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"معصومه مسی بیدگلی","token":"a21a3f68ed450813","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923645,"title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_description":"دکتر حمیدرضا نویدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا نویدی","token":"6b2cc1c53a0af090","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923646,"title":"دکتر سعید کتابچی","meta_title":"دکتر سعید کتابچی","meta_description":"دکتر سعید کتابچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید کتابچی","token":"0d1768e60f08551a","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923647,"title":"دکتر معصومه مسی بیدگلی","meta_title":"دکتر معصومه مسی بیدگلی","meta_description":"دکتر معصومه مسی بیدگلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"معصومه مسی بیدگلی","token":"a21a3f68ed450813","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788185,"file":"64100638f1b286.97758989.pdf","book_id":3799611,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 08:59:29","updated_at":"2023-04-05 14:06:14","process_started_at":"2023-03-14 08:59:30","process_done_at":"2023-03-14 08:59:35","process_failed_at":null,"pages_count":370,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bce3fba9bfaa17ddb844daba52e078696a2d3e3f6cfabca999e7d93a88fa02d5e4a755b2026930a17acc3177bbd36a768f894d0d5a1fff79ea3a883c2949dc59","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۳‌,‌۱۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۷۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923646/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سعید-کتابچی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"204ms"},"extra":{"id":1923646,"title":" ","token":"0d1768e60f08551a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19