دانلود کتاب های دکتر محمد حسن میرزامحمدی دانلود کتاب های دکتر محمد حسن میرزامحمدی

{"query":"BSS::A::*::I::1923651::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799614,"title":"اندیشمندان نوین تعلیم‌وتربیت ایران","price":68800,"ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3aef814cc30241ac/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3aef814cc30241ac/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3aef814cc30241ac/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3aef814cc30241ac/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3aef814cc30241ac/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121758","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"اندیشمند تربیتی را می‌توان فردی دانست که آرا و اندیشه‌های او تاثیرات قابل‌توجهی در توسعه دانش تعلیم‌وتربیت از یک‌سو و فعالیت‌های آموزش و یادگیری در سطح نظام تربیتی از سوی...","pages_count":232,"keywords":null,"token":"3aef814cc30241ac","created_at":"2023-03-14 09:22:46","updated_at":"2023-04-05 14:03:49","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:19:15","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923651,"title":"دکتر محمد حسن میرزامحمدی","meta_title":"دکتر محمد حسن میرزامحمدی","meta_description":"دکتر محمد حسن میرزامحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد حسن میرزامحمدی","token":"8d42e4b334f21b0b","created_at":"2023-03-14 09:26:13","updated_at":"2023-03-14 09:26:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923652,"title":"نجمه احمدآبادی آرانی","meta_title":"نجمه احمدآبادی آرانی","meta_description":"نجمه احمدآبادی آرانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نجمه","lastname":"احمدآبادی آرانی","token":"8cf83e6f8bfe8a8c","created_at":"2023-03-14 09:26:13","updated_at":"2023-03-14 09:26:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923651,"title":"دکتر محمد حسن میرزامحمدی","meta_title":"دکتر محمد حسن میرزامحمدی","meta_description":"دکتر محمد حسن میرزامحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد حسن میرزامحمدی","token":"8d42e4b334f21b0b","created_at":"2023-03-14 09:26:13","updated_at":"2023-03-14 09:26:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923652,"title":"نجمه احمدآبادی آرانی","meta_title":"نجمه احمدآبادی آرانی","meta_description":"نجمه احمدآبادی آرانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نجمه","lastname":"احمدآبادی آرانی","token":"8cf83e6f8bfe8a8c","created_at":"2023-03-14 09:26:13","updated_at":"2023-03-14 09:26:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788188,"file":"64100baee285b2.89599225.pdf","book_id":3799614,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:22:47","updated_at":"2023-04-05 14:03:49","process_started_at":"2023-03-14 09:22:48","process_done_at":"2023-03-14 09:22:52","process_failed_at":null,"pages_count":232,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"49d07cf23c52b366f87bb0a1b3ad7c89ac496cb6626f2d7ef3fb945194e68e9ea8c4f89f6b9aa0d8593c07186519f9d17797b48a7224c74e60e87b1584ca1d6c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۸‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923651/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-حسن-میرزامحمدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"201ms"},"extra":{"id":1923651,"title":" ","token":"8d42e4b334f21b0b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19