دانلود کتاب های جلال صمیمی دانلود کتاب های جلال صمیمی

مگاوات و مگاتن

جلال صمیمی , ریچارد ال .گاروین , ژرژ شارپک , محمدابراهیم ابوکاظمی , عباس انواری , محمدرضا بهاری , نادر حیدری , رامین کلاه چی ,

مبانی نظریه الکترومغناطیس (ویراست چهارم)

ریتس .میلفورد.کریستی , جلال صمیمی , مجتبی آقامیر , ناصر علیزاده قمصری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923658::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"title":"مگاوات و مگاتن","price":100000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7b5de6323ab075f1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7b5de6323ab075f1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7b5de6323ab075f1/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7b5de6323ab075f1/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7b5de6323ab075f1/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7b5de6323ab075f1/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642080489","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1390,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مگاوات و مگاتن از انتشارات برگزیده انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف اق...","pages_count":464,"token":"7b5de6323ab075f1","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:51:42","available_for_web":false,"publisher_title":"انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1930124,"title":"ریچارد ال .گاروین","meta_title":"ریچارد ال .گاروین","meta_description":"ریچارد ال .گاروین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ریچارد","lastname":"ال .گاروین","token":"d32523fc60cd0661","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930124,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"writer"}},{"id":1930125,"title":"ژرژ شارپک","meta_title":"ژرژ شارپک","meta_description":"ژرژ شارپک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ژرژ","lastname":"شارپک","token":"998a2f34e1d98956","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930125,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1923658,"title":"جلال صمیمی","meta_title":"جلال صمیمی","meta_description":"جلال صمیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلال","lastname":"صمیمی","token":"59aac0533177d915","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1923658,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930126,"title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_description":"محمدابراهیم ابوکاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدابراهیم","lastname":"ابوکاظمی","token":"3def4adbb1100e85","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930126,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930127,"title":"عباس انواری","meta_title":"عباس انواری","meta_description":"عباس انواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"انواری","token":"3b8b1dcaad6e4ddb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930127,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930128,"title":"محمدرضا بهاری","meta_title":"محمدرضا بهاری","meta_description":"محمدرضا بهاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"بهاری","token":"deb19ca94e8bada1","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930128,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930129,"title":"نادر حیدری","meta_title":"نادر حیدری","meta_description":"نادر حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نادر","lastname":"حیدری","token":"0328b21177e951db","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930129,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930130,"title":"رامین کلاه چی","meta_title":"رامین کلاه چی","meta_description":"رامین کلاه چی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"کلاه چی","token":"8d722b4991b9b8c8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930130,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/7b5de6323ab075f1","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/7b5de6323ab075f1","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923658,"title":"جلال صمیمی","meta_title":"جلال صمیمی","meta_description":"جلال صمیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلال","lastname":"صمیمی","token":"59aac0533177d915","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1923658,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930124,"title":"ریچارد ال .گاروین","meta_title":"ریچارد ال .گاروین","meta_description":"ریچارد ال .گاروین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ریچارد","lastname":"ال .گاروین","token":"d32523fc60cd0661","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930124,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"writer"}},{"id":1930125,"title":"ژرژ شارپک","meta_title":"ژرژ شارپک","meta_description":"ژرژ شارپک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ژرژ","lastname":"شارپک","token":"998a2f34e1d98956","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930125,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"writer"}},{"id":1930126,"title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_description":"محمدابراهیم ابوکاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدابراهیم","lastname":"ابوکاظمی","token":"3def4adbb1100e85","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930126,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930127,"title":"عباس انواری","meta_title":"عباس انواری","meta_description":"عباس انواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"انواری","token":"3b8b1dcaad6e4ddb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930127,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930128,"title":"محمدرضا بهاری","meta_title":"محمدرضا بهاری","meta_description":"محمدرضا بهاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"بهاری","token":"deb19ca94e8bada1","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930128,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930129,"title":"نادر حیدری","meta_title":"نادر حیدری","meta_description":"نادر حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نادر","lastname":"حیدری","token":"0328b21177e951db","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930129,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}},{"id":1930130,"title":"رامین کلاه چی","meta_title":"رامین کلاه چی","meta_description":"رامین کلاه چی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"کلاه چی","token":"8d722b4991b9b8c8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803605,"author_id":1930130,"created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86","urlify":"%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86","pages_count_fa":"۴۶۴","previews":null,"score":0},{"id":3799615,"title":"مبانی نظریه الکترومغناطیس (ویراست چهارم)","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4eb27c479519a1c4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4eb27c479519a1c4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4eb27c479519a1c4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4eb27c479519a1c4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4eb27c479519a1c4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"976-964-01-1228-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":11,"description":"کتاب مبانی نظریه الکترومغناطیس (ویراست چهارم) از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1401 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای ریتس .میلفورد.کریستی به تالیف درآمده و د...","pages_count":786,"keywords":null,"token":"4eb27c479519a1c4","created_at":"2023-03-14 09:26:11","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 12:19:26","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923657,"title":"ریتس .میلفورد.کریستی","meta_title":"ریتس .میلفورد.کریستی","meta_description":"ریتس .میلفورد.کریستی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ریتس","lastname":".میلفورد.کریستی","token":"1bab64f421894c10","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923658,"title":"جلال صمیمی","meta_title":"جلال صمیمی","meta_description":"جلال صمیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلال","lastname":"صمیمی","token":"59aac0533177d915","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923659,"title":"مجتبی آقامیر","meta_title":"مجتبی آقامیر","meta_description":"مجتبی آقامیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجتبی","lastname":"آقامیر","token":"a7c743a093903e55","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923660,"title":"ناصر علیزاده قمصری","meta_title":"ناصر علیزاده قمصری","meta_description":"ناصر علیزاده قمصری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ناصر","lastname":"علیزاده قمصری","token":"62aa0bfdcac28936","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923657,"title":"ریتس .میلفورد.کریستی","meta_title":"ریتس .میلفورد.کریستی","meta_description":"ریتس .میلفورد.کریستی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ریتس","lastname":".میلفورد.کریستی","token":"1bab64f421894c10","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923658,"title":"جلال صمیمی","meta_title":"جلال صمیمی","meta_description":"جلال صمیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلال","lastname":"صمیمی","token":"59aac0533177d915","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923659,"title":"مجتبی آقامیر","meta_title":"مجتبی آقامیر","meta_description":"مجتبی آقامیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجتبی","lastname":"آقامیر","token":"a7c743a093903e55","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923660,"title":"ناصر علیزاده قمصری","meta_title":"ناصر علیزاده قمصری","meta_description":"ناصر علیزاده قمصری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ناصر","lastname":"علیزاده قمصری","token":"62aa0bfdcac28936","created_at":"2023-03-14 09:33:19","updated_at":"2023-03-14 09:33:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788189,"file":"64100c7c2950b9.19192078.pdf","book_id":3799615,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:26:12","updated_at":"2023-04-01 12:19:26","process_started_at":"2023-03-14 09:26:12","process_done_at":"2023-03-14 09:26:23","process_failed_at":null,"pages_count":775,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8d1008a47c0eb3bffb7363051bd3174efb8c0b4ac7da3860fafd8c1671bb7fa7a45ae1e8487c22a143057160d4368adc875eb68734ea9a95a266df2bae12d234","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۸۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-","pages_count_fa":"۷۸۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923658/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"جلال-صمیمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"165ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"170ms","total":"335ms"},"extra":{"id":1923658,"title":" ","token":"59aac0533177d915","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19