دانلود کتاب های دکتر محسن خلیلی دانلود کتاب های دکتر محسن خلیلی

تجربه عملی اصول فیزیولوژی

دکتر محسن خلیلی , الهام زاهدی , اشکان سنایی‌راد ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923661::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799617,"title":"تجربه عملی اصول فیزیولوژی","price":24500,"ebook_price":"۱۷‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۳۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d8e2563eeb08765a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d8e2563eeb08765a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d8e2563eeb08765a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d8e2563eeb08765a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d8e2563eeb08765a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121802","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"علم فیزیولوژی، اساس عملی رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی است. از آن جا که درک و دریافتی ویژه از مفاهیم و اصول این علم، برای دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی ضرورت دارد؛ کتاب حاضر بر آن است، دانشجویا...","pages_count":176,"keywords":null,"token":"d8e2563eeb08765a","created_at":"2023-03-14 09:32:48","updated_at":"2023-04-05 14:02:58","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:17:43","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923661,"title":"دکتر محسن خلیلی","meta_title":"دکتر محسن خلیلی","meta_description":"دکتر محسن خلیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن خلیلی","token":"6ac9644346c20fe2","created_at":"2023-03-14 09:35:47","updated_at":"2023-03-14 09:35:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923662,"title":"الهام زاهدی","meta_title":"الهام زاهدی","meta_description":"الهام زاهدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"الهام","lastname":"زاهدی","token":"158e2ddad35267c2","created_at":"2023-03-14 09:35:47","updated_at":"2023-03-14 09:35:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923663,"title":"اشکان سنایی‌راد","meta_title":"اشکان سنایی‌راد","meta_description":"اشکان سنایی‌راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اشکان","lastname":"سنایی‌راد","token":"833184697e9d944d","created_at":"2023-03-14 09:35:47","updated_at":"2023-03-14 09:35:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923661,"title":"دکتر محسن خلیلی","meta_title":"دکتر محسن خلیلی","meta_description":"دکتر محسن خلیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن خلیلی","token":"6ac9644346c20fe2","created_at":"2023-03-14 09:35:47","updated_at":"2023-03-14 09:35:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923662,"title":"الهام زاهدی","meta_title":"الهام زاهدی","meta_description":"الهام زاهدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"الهام","lastname":"زاهدی","token":"158e2ddad35267c2","created_at":"2023-03-14 09:35:47","updated_at":"2023-03-14 09:35:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923663,"title":"اشکان سنایی‌راد","meta_title":"اشکان سنایی‌راد","meta_description":"اشکان سنایی‌راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اشکان","lastname":"سنایی‌راد","token":"833184697e9d944d","created_at":"2023-03-14 09:35:47","updated_at":"2023-03-14 09:35:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788191,"file":"64100e0848c0b6.51887881.pdf","book_id":3799617,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:32:48","updated_at":"2023-04-05 14:02:58","process_started_at":"2023-03-14 09:32:49","process_done_at":"2023-03-14 09:32:52","process_failed_at":null,"pages_count":176,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7b46440f968437931a8b7bd2e10fcdc53984c59f03ddc2a6dd07eb7c1fd75c3181a5cad811919d8fb7ca78f31e1273d9ea69d32c647c98f26ed151024f944542","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","pages_count_fa":"۱۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923661/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محسن-خلیلی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"20ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923661,"title":" ","token":"6ac9644346c20fe2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19