دانلود کتاب های بی.بی. باسنت دانلود کتاب های بی.بی. باسنت

اصول و کاربرد ادوات کاشت حفاظتی

جی. آر. موری , جی. ان. تولبرگ , بی.بی. باسنت , ارژنگ جوادی , رضا محمدی گل ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923668::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799618,"title":"اصول و کاربرد ادوات کاشت حفاظتی","price":12000,"ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3b71ac88b7369afc/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3b71ac88b7369afc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3b71ac88b7369afc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3b71ac88b7369afc/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3b71ac88b7369afc/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1394-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"کتاب اصول و کاربرد ادوات کاشت حفاظتی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای جی. آر. موری به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسا...","pages_count":220,"keywords":null,"token":"3b71ac88b7369afc","created_at":"2023-03-14 09:37:05","updated_at":"2023-05-03 16:17:40","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:17:40","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":88000,"cache":1,"authors":[{"id":1923666,"title":"جی. آر. موری","meta_title":"جی. آر. موری","meta_description":"جی. آر. موری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"آر. موری","token":"bcadd60eeececee5","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923667,"title":"جی. ان. تولبرگ","meta_title":"جی. ان. تولبرگ","meta_description":"جی. ان. تولبرگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ان. تولبرگ","token":"3ee0b0113f0d43dc","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923668,"title":"بی.بی. باسنت","meta_title":"بی.بی. باسنت","meta_description":"بی.بی. باسنت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بی.بی.","lastname":"باسنت","token":"9afb83d94a0614a6","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923669,"title":"ارژنگ جوادی","meta_title":"ارژنگ جوادی","meta_description":"ارژنگ جوادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ارژنگ","lastname":"جوادی","token":"23fdd23eba0f58b3","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923670,"title":"رضا محمدی گل","meta_title":"رضا محمدی گل","meta_description":"رضا محمدی گل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"محمدی گل","token":"57249547b169b5dc","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923666,"title":"جی. آر. موری","meta_title":"جی. آر. موری","meta_description":"جی. آر. موری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"آر. موری","token":"bcadd60eeececee5","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923667,"title":"جی. ان. تولبرگ","meta_title":"جی. ان. تولبرگ","meta_description":"جی. ان. تولبرگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ان. تولبرگ","token":"3ee0b0113f0d43dc","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923668,"title":"بی.بی. باسنت","meta_title":"بی.بی. باسنت","meta_description":"بی.بی. باسنت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بی.بی.","lastname":"باسنت","token":"9afb83d94a0614a6","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923669,"title":"ارژنگ جوادی","meta_title":"ارژنگ جوادی","meta_description":"ارژنگ جوادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ارژنگ","lastname":"جوادی","token":"23fdd23eba0f58b3","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923670,"title":"رضا محمدی گل","meta_title":"رضا محمدی گل","meta_description":"رضا محمدی گل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"محمدی گل","token":"57249547b169b5dc","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788192,"file":"64100f09c04994.72858412.pdf","book_id":3799618,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:37:06","updated_at":"2023-05-03 16:17:40","process_started_at":"2023-03-14 09:37:06","process_done_at":"2023-03-14 09:37:09","process_failed_at":null,"pages_count":219,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dceb1f4a619b7b510f474c308a3278babf067d8e8f409d53383b4128a5b87e2d7cc8b17f1479bece12af18ec8c0f76c394a15f60e387856e11d80af9e318a81e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923668/%D8%A8%DB%8C.%D8%A8%DB%8C.-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"بی.بی.-باسنت","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"133ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"135ms","total":"268ms"},"extra":{"id":1923668,"title":" ","token":"9afb83d94a0614a6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19