دانلود کتاب های فاطمه بابایی دانلود کتاب های فاطمه بابایی

{"query":"BSS::A::*::I::1923671::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799620,"title":"نظریه بازی همکارانه","price":25800,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0a5b8eeb4dc327e0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0a5b8eeb4dc327e0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0a5b8eeb4dc327e0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0a5b8eeb4dc327e0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0a5b8eeb4dc327e0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121741","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"شکل‌گیری ایتلاف‌ها و همکاری در مسایل فراوانی از دنیای واقعی رخ می‌دهد. در مسایل سیاسی احزاب و افراد با تشکیل ایتلاف قدرت خود را افزایش می‌دهند. شبکه‌های لجستیک از همکاری تامین...","pages_count":196,"keywords":null,"token":"0a5b8eeb4dc327e0","created_at":"2023-03-14 09:45:16","updated_at":"2023-04-05 14:01:52","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:16:20","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923645,"title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_description":"دکتر حمیدرضا نویدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا نویدی","token":"6b2cc1c53a0af090","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923671,"title":"فاطمه بابایی","meta_title":"فاطمه بابایی","meta_description":"فاطمه بابایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"بابایی","token":"dbebbd7f712d606a","created_at":"2023-03-14 09:54:29","updated_at":"2023-03-14 09:54:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923645,"title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_title":"دکتر حمیدرضا نویدی","meta_description":"دکتر حمیدرضا نویدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا نویدی","token":"6b2cc1c53a0af090","created_at":"2023-03-14 09:04:13","updated_at":"2023-03-14 09:04:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923671,"title":"فاطمه بابایی","meta_title":"فاطمه بابایی","meta_description":"فاطمه بابایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"بابایی","token":"dbebbd7f712d606a","created_at":"2023-03-14 09:54:29","updated_at":"2023-03-14 09:54:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788194,"file":"641010f48a44c9.15167193.pdf","book_id":3799620,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:45:16","updated_at":"2023-04-05 14:01:52","process_started_at":"2023-03-14 09:45:19","process_done_at":"2023-03-14 09:45:24","process_failed_at":null,"pages_count":196,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"329f9770582a3f3ab2eb583261694acebc25f07fffbbee7ee3eabc84c16a28d8e8db34950cef258680b8507b1df857903ba23b768b0ea88170deb1b6b92ee187","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۵‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87","pages_count_fa":"۱۹۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923671/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"فاطمه-بابایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"156ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"157ms","total":"313ms"},"extra":{"id":1923671,"title":" ","token":"dbebbd7f712d606a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19