دانلود کتاب های قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری دانلود کتاب های قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری

{"query":"BSS::A::*::I::1923672::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799622,"title":"الاقطاب القطبیه (البلغه فی الحکمه)","price":85000,"ebook_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd0f0670e2724455/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd0f0670e2724455/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd0f0670e2724455/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd0f0670e2724455/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd0f0670e2724455/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1388-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":328,"keywords":null,"token":"fd0f0670e2724455","created_at":"2023-03-14 10:05:42","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 12:17:27","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923672,"title":"قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری","meta_title":"قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری","meta_description":"قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"قطب","lastname":"الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری","token":"e7a7469a903e884b","created_at":"2023-03-14 10:08:15","updated_at":"2023-03-14 10:08:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923673,"title":"حسین منوچهری","meta_title":"حسین منوچهری","meta_description":"حسین منوچهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"منوچهری","token":"73656840461859cf","created_at":"2023-03-14 10:08:15","updated_at":"2023-03-14 10:08:15","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923672,"title":"قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری","meta_title":"قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری","meta_description":"قطب الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"قطب","lastname":"الدین عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری","token":"e7a7469a903e884b","created_at":"2023-03-14 10:08:15","updated_at":"2023-03-14 10:08:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923673,"title":"حسین منوچهری","meta_title":"حسین منوچهری","meta_description":"حسین منوچهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"منوچهری","token":"73656840461859cf","created_at":"2023-03-14 10:08:15","updated_at":"2023-03-14 10:08:15","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788196,"file":"641015be6a7e10.23037095.pdf","book_id":3799622,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 10:05:42","updated_at":"2023-04-01 12:17:27","process_started_at":"2023-03-14 10:05:44","process_done_at":"2023-03-14 10:05:49","process_failed_at":null,"pages_count":328,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0d9b7e06d1b4cededa7152875c4c9afb452d51409af5dbd6f3889e706eed584ba742c638171440b03d9526f78bf73262b939d0923aade3f30869ce931b44433f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%87--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%87-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-","urlify":"%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%87--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%87-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-","pages_count_fa":"۳۲۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923672/%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"قطب-الدین-عبدالقادر-بن-حمزه-بن-یاقوت-الاهری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"112ms","total":"223ms"},"extra":{"id":1923672,"title":" ","token":"e7a7469a903e884b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19