دانلود کتاب های حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی دانلود کتاب های حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی

{"query":"BSS::A::*::I::1923674::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799624,"title":"اسلام و آسیب‌های اجتماعی: همراه با مطالعه موردی اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و تشویش افکار عمومی","price":22500,"ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bb903aea9d77d88e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bb903aea9d77d88e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bb903aea9d77d88e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bb903aea9d77d88e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bb903aea9d77d88e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121673","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"هرچند جامعه ما هیچگاه بی‌آسیب نبوده اما طی سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی در ایران ابعاد وسیع و پیچیده‌ای به خود گرفته است. در چنین شرایطی، دانش مساله‌یابی و حل مساله نقش تعیین...","pages_count":232,"keywords":null,"token":"bb903aea9d77d88e","created_at":"2023-03-14 10:20:39","updated_at":"2023-04-05 14:01:08","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:15:54","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923674,"title":"حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی","meta_title":"حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی","meta_description":"حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حجت‌الاسلام","lastname":"والمسلمین دکتر رضا غلامی","token":"777635c9e43e1c20","created_at":"2023-03-14 10:51:29","updated_at":"2023-03-14 10:51:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923674,"title":"حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی","meta_title":"حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی","meta_description":"حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حجت‌الاسلام","lastname":"والمسلمین دکتر رضا غلامی","token":"777635c9e43e1c20","created_at":"2023-03-14 10:51:29","updated_at":"2023-03-14 10:51:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788198,"file":"6410193fbdea04.45394765.pdf","book_id":3799624,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 10:20:39","updated_at":"2023-04-05 14:01:08","process_started_at":"2023-03-14 10:20:40","process_done_at":"2023-03-14 10:20:44","process_failed_at":null,"pages_count":232,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e548c4ee9c1c8aea894a92b03f965b2aa778ae21ef4e6955d51d72a7bbc95964a8e8431d6a5237383c9508ca169cc78ab2e4233ec58d3c6531f00bf863843472","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C--%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C--%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923674/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حجت-الاسلام-والمسلمین-دکتر-رضا-غلامی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":1923674,"title":" ","token":"777635c9e43e1c20","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19