دانلود کتاب های یودیت آنگر دانلود کتاب های یودیت آنگر

شهرهای خوراکی: پرماکالچر شهری برای باغ‌ها، حیاط‌ها، بالکن‌ها، پشت‌بام‌ها و ورای آن‌ها

یودیت آنگر , ایمو فیبریگ , مارتین اشنایدر , دکتر ایمان روح‌اللهی , دکتر امیر شجاعی , مهندس نغمه علیزاده ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923675::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799625,"title":"شهرهای خوراکی: پرماکالچر شهری برای باغ‌ها، حیاط‌ها، بالکن‌ها، پشت‌بام‌ها و ورای آن‌ها","price":22500,"ebook_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۶۲۵","rent_6_price":"۶‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c3459df401f1a02c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121680","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"تولید محصول از گیاهان باغی و زراعی به شیوۀ سنتی را پرماکالچر می‌گویند. پرماکالچر شاخه‌ای از علوم باغبانی و اصول طراحی اجتماعی به حساب می‌آید که به موجب آن به‌صورت مستقیم یا شبیه&zw...","pages_count":196,"keywords":null,"token":"c3459df401f1a02c","created_at":"2023-03-14 10:57:31","updated_at":"2023-04-01 11:15:19","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:15:19","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923675,"title":"یودیت آنگر","meta_title":"یودیت آنگر","meta_description":"یودیت آنگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یودیت","lastname":"آنگر","token":"138e6b1c3d1707ba","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923676,"title":"ایمو فیبریگ","meta_title":"ایمو فیبریگ","meta_description":"ایمو فیبریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمو","lastname":"فیبریگ","token":"3819fdc860ce75ef","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923677,"title":"مارتین اشنایدر","meta_title":"مارتین اشنایدر","meta_description":"مارتین اشنایدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارتین","lastname":"اشنایدر","token":"09d47f8f5e215c75","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923678,"title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح‌اللهی","token":"901dbe68d04f9dc9","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923679,"title":"دکتر امیر شجاعی","meta_title":"دکتر امیر شجاعی","meta_description":"دکتر امیر شجاعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر شجاعی","token":"808cb56c700e4697","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923680,"title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_description":"مهندس نغمه علیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"نغمه علیزاده","token":"1059971a0ec38420","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923675,"title":"یودیت آنگر","meta_title":"یودیت آنگر","meta_description":"یودیت آنگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یودیت","lastname":"آنگر","token":"138e6b1c3d1707ba","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923676,"title":"ایمو فیبریگ","meta_title":"ایمو فیبریگ","meta_description":"ایمو فیبریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمو","lastname":"فیبریگ","token":"3819fdc860ce75ef","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923677,"title":"مارتین اشنایدر","meta_title":"مارتین اشنایدر","meta_description":"مارتین اشنایدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارتین","lastname":"اشنایدر","token":"09d47f8f5e215c75","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923678,"title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح‌اللهی","token":"901dbe68d04f9dc9","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923679,"title":"دکتر امیر شجاعی","meta_title":"دکتر امیر شجاعی","meta_description":"دکتر امیر شجاعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر شجاعی","token":"808cb56c700e4697","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923680,"title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_description":"مهندس نغمه علیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"نغمه علیزاده","token":"1059971a0ec38420","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788199,"file":"641021e43a68d1.85232231.pdf","book_id":3799625,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 10:57:32","updated_at":"2023-04-01 11:15:19","process_started_at":"2023-03-14 10:57:35","process_done_at":"2023-03-14 10:57:40","process_failed_at":null,"pages_count":196,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ff9c5e7de88c6ee8fc9c7eeb14543d59057458ec4c6fe672529cf9ba5bb34e03ff62a02ffd609ce2364e5909ee230c1aa1a6b3eceb00d9e7e2dbe8b16bb5e0cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C--%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C--%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۹۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923675/%DB%8C%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"یودیت-آنگر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"112ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"114ms","total":"226ms"},"extra":{"id":1923675,"title":" ","token":"138e6b1c3d1707ba","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19