دانلود کتاب های دکتر امیر شجاعی دانلود کتاب های دکتر امیر شجاعی

شهرهای خوراکی پرماکالچر شهری برای باغ ها، حیاط ها، بالکن ها، پشت بام ها و ورای آن ها

یودیت آنگر , مارتین اشنایدر , دکتر امیر شجاعی , مهندس نغمه علیزاده , دکتر ایمان روح اللهی , ایموفیبریگ ,

شهرهای خوراکی: پرماکالچر شهری برای باغ‌ها، حیاط‌ها، بالکن‌ها، پشت‌بام‌ها و ورای آن‌ها

یودیت آنگر , ایمو فیبریگ , مارتین اشنایدر , دکتر ایمان روح‌اللهی , دکتر امیر شجاعی , مهندس نغمه علیزاده ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923679::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"title":"شهرهای خوراکی پرماکالچر شهری برای باغ ها، حیاط ها، بالکن ها، پشت بام ها و ورای آن ها","price":22500,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9e5e169c40a62051/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9e5e169c40a62051/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9e5e169c40a62051/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/9e5e169c40a62051/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9e5e169c40a62051/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/9e5e169c40a62051/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786006121680","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب شهرهای خوراکی پرماکالچر شهری برای باغ ها، حیاط ها، بالکن ها، پشت بام ه...","pages_count":196,"token":"9e5e169c40a62051","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:48","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1923675,"title":"یودیت آنگر","meta_title":"یودیت آنگر","meta_description":"یودیت آنگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یودیت","lastname":"آنگر","token":"138e6b1c3d1707ba","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923675,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"writer"}},{"id":1923677,"title":"مارتین اشنایدر","meta_title":"مارتین اشنایدر","meta_description":"مارتین اشنایدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارتین","lastname":"اشنایدر","token":"09d47f8f5e215c75","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923677,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"writer"}},{"id":1926086,"title":"ایموفیبریگ ","meta_title":"ایموفیبریگ ","meta_description":"ایموفیبریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایموفیبریگ","lastname":"","token":"f3ea59e20fc0620f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1926086,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1923679,"title":"دکتر امیر شجاعی","meta_title":"دکتر امیر شجاعی","meta_description":"دکتر امیر شجاعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر شجاعی","token":"808cb56c700e4697","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923679,"created_at":"2023-03-23 03:08:10","updated_at":"2023-03-23 03:08:10","role":"translator"}},{"id":1923680,"title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_description":"مهندس نغمه علیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"نغمه علیزاده","token":"1059971a0ec38420","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923680,"created_at":"2023-03-23 03:08:10","updated_at":"2023-03-23 03:08:10","role":"translator"}},{"id":1925636,"title":"دکتر ایمان روح اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح اللهی","token":"f2871f41b4e88edb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1925636,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/9e5e169c40a62051","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/9e5e169c40a62051","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923675,"title":"یودیت آنگر","meta_title":"یودیت آنگر","meta_description":"یودیت آنگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یودیت","lastname":"آنگر","token":"138e6b1c3d1707ba","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923675,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"writer"}},{"id":1923677,"title":"مارتین اشنایدر","meta_title":"مارتین اشنایدر","meta_description":"مارتین اشنایدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارتین","lastname":"اشنایدر","token":"09d47f8f5e215c75","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923677,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"writer"}},{"id":1923679,"title":"دکتر امیر شجاعی","meta_title":"دکتر امیر شجاعی","meta_description":"دکتر امیر شجاعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر شجاعی","token":"808cb56c700e4697","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923679,"created_at":"2023-03-23 03:08:10","updated_at":"2023-03-23 03:08:10","role":"translator"}},{"id":1923680,"title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_description":"مهندس نغمه علیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"نغمه علیزاده","token":"1059971a0ec38420","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1923680,"created_at":"2023-03-23 03:08:10","updated_at":"2023-03-23 03:08:10","role":"translator"}},{"id":1925636,"title":"دکتر ایمان روح اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح اللهی","token":"f2871f41b4e88edb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1925636,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"translator"}},{"id":1926086,"title":"ایموفیبریگ ","meta_title":"ایموفیبریگ ","meta_description":"ایموفیبریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایموفیبریگ","lastname":"","token":"f3ea59e20fc0620f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801161,"author_id":1926086,"created_at":"2023-03-23 03:08:09","updated_at":"2023-03-23 03:08:09","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۲۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۹۶","previews":null,"score":0},{"id":3799625,"title":"شهرهای خوراکی: پرماکالچر شهری برای باغ‌ها، حیاط‌ها، بالکن‌ها، پشت‌بام‌ها و ورای آن‌ها","price":22500,"ebook_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۶۲۵","rent_6_price":"۶‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c3459df401f1a02c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c3459df401f1a02c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121680","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"تولید محصول از گیاهان باغی و زراعی به شیوۀ سنتی را پرماکالچر می‌گویند. پرماکالچر شاخه‌ای از علوم باغبانی و اصول طراحی اجتماعی به حساب می‌آید که به موجب آن به‌صورت مستقیم یا شبیه&zw...","pages_count":196,"keywords":null,"token":"c3459df401f1a02c","created_at":"2023-03-14 10:57:31","updated_at":"2023-04-01 11:15:19","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:15:19","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923675,"title":"یودیت آنگر","meta_title":"یودیت آنگر","meta_description":"یودیت آنگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یودیت","lastname":"آنگر","token":"138e6b1c3d1707ba","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923676,"title":"ایمو فیبریگ","meta_title":"ایمو فیبریگ","meta_description":"ایمو فیبریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمو","lastname":"فیبریگ","token":"3819fdc860ce75ef","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923677,"title":"مارتین اشنایدر","meta_title":"مارتین اشنایدر","meta_description":"مارتین اشنایدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارتین","lastname":"اشنایدر","token":"09d47f8f5e215c75","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923678,"title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح‌اللهی","token":"901dbe68d04f9dc9","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923679,"title":"دکتر امیر شجاعی","meta_title":"دکتر امیر شجاعی","meta_description":"دکتر امیر شجاعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر شجاعی","token":"808cb56c700e4697","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923680,"title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_description":"مهندس نغمه علیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"نغمه علیزاده","token":"1059971a0ec38420","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923675,"title":"یودیت آنگر","meta_title":"یودیت آنگر","meta_description":"یودیت آنگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یودیت","lastname":"آنگر","token":"138e6b1c3d1707ba","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923676,"title":"ایمو فیبریگ","meta_title":"ایمو فیبریگ","meta_description":"ایمو فیبریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمو","lastname":"فیبریگ","token":"3819fdc860ce75ef","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923677,"title":"مارتین اشنایدر","meta_title":"مارتین اشنایدر","meta_description":"مارتین اشنایدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارتین","lastname":"اشنایدر","token":"09d47f8f5e215c75","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923678,"title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح‌اللهی","token":"901dbe68d04f9dc9","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923679,"title":"دکتر امیر شجاعی","meta_title":"دکتر امیر شجاعی","meta_description":"دکتر امیر شجاعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر شجاعی","token":"808cb56c700e4697","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923680,"title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_title":"مهندس نغمه علیزاده","meta_description":"مهندس نغمه علیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"نغمه علیزاده","token":"1059971a0ec38420","created_at":"2023-03-14 11:06:03","updated_at":"2023-03-14 11:06:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788199,"file":"641021e43a68d1.85232231.pdf","book_id":3799625,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 10:57:32","updated_at":"2023-04-01 11:15:19","process_started_at":"2023-03-14 10:57:35","process_done_at":"2023-03-14 10:57:40","process_failed_at":null,"pages_count":196,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ff9c5e7de88c6ee8fc9c7eeb14543d59057458ec4c6fe672529cf9ba5bb34e03ff62a02ffd609ce2364e5909ee230c1aa1a6b3eceb00d9e7e2dbe8b16bb5e0cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C--%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C--%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۹۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923679/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-امیر-شجاعی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"144ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"147ms","total":"291ms"},"extra":{"id":1923679,"title":" ","token":"808cb56c700e4697","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19