دانلود کتاب های دکتر علی صمدی دانلود کتاب های دکتر علی صمدی

علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی

برد شونفلد , دکتر علی صمدی , دکتر جواد طلوعی آذر ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923682::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799626,"title":"علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی","price":24800,"ebook_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۴۴۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8a21f8f6e2a607a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c8a21f8f6e2a607a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8a21f8f6e2a607a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8a21f8f6e2a607a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8a21f8f6e2a607a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121642","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"امروزه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا با هدف افزایش توده عضلانی تمرین می‌کنند. برخی این کار را صرفاً با اهداف زیبایی‌شناختی انجام می‌دهند و برخی دیگر با هدف بهتر شدن عملکرد ورزشی. به ...","pages_count":284,"keywords":null,"token":"c8a21f8f6e2a607a","created_at":"2023-03-14 11:06:55","updated_at":"2023-04-01 11:14:42","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:14:42","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923681,"title":"برد شونفلد","meta_title":"برد شونفلد","meta_description":"برد شونفلد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برد","lastname":"شونفلد","token":"870f856ad84458cc","created_at":"2023-03-14 11:32:36","updated_at":"2023-03-14 11:32:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923682,"title":"دکتر علی صمدی","meta_title":"دکتر علی صمدی","meta_description":"دکتر علی صمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی صمدی","token":"2b5b91112ce4de29","created_at":"2023-03-14 11:32:36","updated_at":"2023-03-14 11:32:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923683,"title":"دکتر جواد طلوعی آذر","meta_title":"دکتر جواد طلوعی آذر","meta_description":"دکتر جواد طلوعی آذر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد طلوعی آذر","token":"4e5c0c11201262c4","created_at":"2023-03-14 11:32:36","updated_at":"2023-03-14 11:32:36","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923681,"title":"برد شونفلد","meta_title":"برد شونفلد","meta_description":"برد شونفلد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برد","lastname":"شونفلد","token":"870f856ad84458cc","created_at":"2023-03-14 11:32:36","updated_at":"2023-03-14 11:32:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923682,"title":"دکتر علی صمدی","meta_title":"دکتر علی صمدی","meta_description":"دکتر علی صمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی صمدی","token":"2b5b91112ce4de29","created_at":"2023-03-14 11:32:36","updated_at":"2023-03-14 11:32:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923683,"title":"دکتر جواد طلوعی آذر","meta_title":"دکتر جواد طلوعی آذر","meta_description":"دکتر جواد طلوعی آذر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد طلوعی آذر","token":"4e5c0c11201262c4","created_at":"2023-03-14 11:32:36","updated_at":"2023-03-14 11:32:36","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788200,"file":"641024176f2a97.08055681.pdf","book_id":3799626,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 11:06:55","updated_at":"2023-04-01 11:14:42","process_started_at":"2023-03-14 11:06:58","process_done_at":"2023-03-14 11:07:04","process_failed_at":null,"pages_count":284,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3fa10d5c02444f268c2286b5822b2c96ce4f38c85ea5ae8c3433a42a051eaa1c686b96f7e369e0a023648d1bd650728d400760bd40564d60558635d629323908","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923682/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-علی-صمدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"104ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"210ms"},"extra":{"id":1923682,"title":" ","token":"2b5b91112ce4de29","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19