دانلود کتاب های دکتر سید جلال طباطبایی دانلود کتاب های دکتر سید جلال طباطبایی

{"query":"BSS::A::*::I::1923684::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799628,"title":"تکنولوژی گلخانه: ساخت و کنترل شرایط محیطی","price":62800,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121550","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"تامین غذا و تغذیه از پیش‌شرط‌های توسعه و سلامت جامعه است و در برقراری شرایط ثابت و رفاه و صلح و امنیت بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. افزایش سطح زیر کشت، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تولی...","pages_count":462,"keywords":null,"token":"cd3e55454d678eb8","created_at":"2023-03-14 11:50:37","updated_at":"2023-04-05 13:57:53","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:13:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923684,"title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سید جلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید جلال طباطبایی","token":"82e76a44b8aca28e","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923685,"title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_description":"دکتر مرتضی تاکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی تاکی","token":"d66311440601e356","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923684,"title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سید جلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید جلال طباطبایی","token":"82e76a44b8aca28e","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923685,"title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_description":"دکتر مرتضی تاکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی تاکی","token":"d66311440601e356","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788202,"file":"64102e55955293.82668819.pdf","book_id":3799628,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 11:50:37","updated_at":"2023-04-05 13:58:15","process_started_at":"2023-03-14 11:50:40","process_done_at":"2023-03-14 11:50:48","process_failed_at":null,"pages_count":462,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5f74ca0c76b89af334cca52e11651c7589194541a598422fdb360b8997dd874aa5d6e83eb2cce02c0c161a1c8fce61affe98d59de2c1557dc7b07d2899068695","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۲‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87--%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87--%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۴۶۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923684/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سید-جلال-طباطبایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"113ms","total":"224ms"},"extra":{"id":1923684,"title":" ","token":"82e76a44b8aca28e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19