دانلود کتاب های دکتر حسن امیری اوغان دانلود کتاب های دکتر حسن امیری اوغان

{"query":"BSS::A::*::I::1923686::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799629,"title":"مفاهیم آمار و احتمالات","price":54200,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/050dd152aee8b0de/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121543","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"آمار علمی است که در مورد جمع‌آوری، تنظیم، تجزیه مشاهدات و تفسیر آنها بحث می‌کند. «جمع‌آوری مشاهدات» مرحله تهیه اندازه‌ها یا شمارش‌هاست. «تنظیم مشاهدات»...","pages_count":400,"keywords":null,"token":"050dd152aee8b0de","created_at":"2023-03-14 11:54:24","updated_at":"2023-04-05 13:57:23","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:12:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923686,"title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_description":"دکتر حسن امیری اوغان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسن امیری اوغان","token":"8571c0748d4f9427","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923687,"title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_description":"دکتر محمدحسین فتوکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسین فتوکیان","token":"6ff4bc7cb64642fe","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923686,"title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_description":"دکتر حسن امیری اوغان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسن امیری اوغان","token":"8571c0748d4f9427","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923687,"title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_description":"دکتر محمدحسین فتوکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسین فتوکیان","token":"6ff4bc7cb64642fe","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788203,"file":"64102f385c65c4.62914791.pdf","book_id":3799629,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 11:54:24","updated_at":"2023-04-05 13:57:23","process_started_at":"2023-03-14 11:54:25","process_done_at":"2023-03-14 11:54:31","process_failed_at":null,"pages_count":400,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7d5a5eb034d58b9165e3ee414150814d4bf383cb540bf0c6673c71d4b6d09b36c7cc0fdd06571f5e494d8e58d788729d194231c33a7109b3c71309048e6f7fed","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۴‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۴۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923686/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-حسن-امیری-اوغان","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"17ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923686,"title":" ","token":"8571c0748d4f9427","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19