دانلود کتاب های سیده مریم ابوالقاسمی دانلود کتاب های سیده مریم ابوالقاسمی

{"query":"BSS::A::*::I::1923690::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799630,"title":"شعر قلندری","price":24000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/811698b503bfb336/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/811698b503bfb336/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/811698b503bfb336/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/811698b503bfb336/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/811698b503bfb336/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789640114360","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب شعر قلندری از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1392 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای سیده مریم ابوالقاسمی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی ب...","pages_count":290,"keywords":null,"token":"811698b503bfb336","created_at":"2023-03-14 13:01:37","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 12:16:20","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":22000,"cache":1,"authors":[{"id":1923690,"title":"سیده مریم ابوالقاسمی","meta_title":"سیده مریم ابوالقاسمی","meta_description":"سیده مریم ابوالقاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"مریم ابوالقاسمی","token":"98ed76e56ff0c8e2","created_at":"2023-03-14 13:05:12","updated_at":"2023-03-14 13:05:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923690,"title":"سیده مریم ابوالقاسمی","meta_title":"سیده مریم ابوالقاسمی","meta_description":"سیده مریم ابوالقاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"مریم ابوالقاسمی","token":"98ed76e56ff0c8e2","created_at":"2023-03-14 13:05:12","updated_at":"2023-03-14 13:05:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788204,"file":"64103ef936ef46.92341440.pdf","book_id":3799630,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 13:01:37","updated_at":"2023-04-01 12:16:20","process_started_at":"2023-03-14 13:01:39","process_done_at":"2023-03-14 13:01:43","process_failed_at":null,"pages_count":297,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dc41cbaf5a5e8e78defd1fddd68b7d5f2329b5adbeeec5aea9f0dc0514d9f162c9722bc036a28a75c66fc10490f0744efabf3995a704b0b7c686a4fa3d3fc40c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۹۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923690/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سیده-مریم-ابوالقاسمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"86ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"87ms","total":"173ms"},"extra":{"id":1923690,"title":" ","token":"98ed76e56ff0c8e2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19