دانلود کتاب های میشل ای. فاند دانلود کتاب های میشل ای. فاند

مدیریت، کنترل و بهبود کیفیت

داگلاس سی. مونت گومری , چرلی ال. جنینگز , میشل ای. فاند , امیرافشین فتاحی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923694::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799631,"title":"مدیریت، کنترل و بهبود کیفیت","price":55000,"ebook_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0b21954e5f6074f1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0b21954e5f6074f1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0b21954e5f6074f1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0b21954e5f6074f1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0b21954e5f6074f1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1446-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مدیریت، کنترل و بهبود کیفیت از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1392 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای داگلاس سی. مونت گومری به تالیف درآمده و درحال حاضر در...","pages_count":606,"keywords":null,"token":"0b21954e5f6074f1","created_at":"2023-03-14 13:26:58","updated_at":"2023-05-03 16:17:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:17:59","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":180000,"cache":1,"authors":[{"id":1923692,"title":"داگلاس سی. مونت گومری","meta_title":"داگلاس سی. مونت گومری","meta_description":"داگلاس سی. مونت گومری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داگلاس","lastname":"سی. مونت گومری","token":"dbe137f7cca9b63f","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923693,"title":"چرلی ال. جنینگز","meta_title":"چرلی ال. جنینگز","meta_description":"چرلی ال. جنینگز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چرلی","lastname":"ال. جنینگز","token":"eb59eca028a83955","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923694,"title":"میشل ای. فاند","meta_title":"میشل ای. فاند","meta_description":"میشل ای. فاند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میشل","lastname":"ای. فاند","token":"4e9857bdf560d87d","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923695,"title":"امیرافشین فتاحی","meta_title":"امیرافشین فتاحی","meta_description":"امیرافشین فتاحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرافشین","lastname":"فتاحی","token":"ecba6c26a72d5ed2","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923692,"title":"داگلاس سی. مونت گومری","meta_title":"داگلاس سی. مونت گومری","meta_description":"داگلاس سی. مونت گومری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داگلاس","lastname":"سی. مونت گومری","token":"dbe137f7cca9b63f","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923693,"title":"چرلی ال. جنینگز","meta_title":"چرلی ال. جنینگز","meta_description":"چرلی ال. جنینگز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چرلی","lastname":"ال. جنینگز","token":"eb59eca028a83955","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923694,"title":"میشل ای. فاند","meta_title":"میشل ای. فاند","meta_description":"میشل ای. فاند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میشل","lastname":"ای. فاند","token":"4e9857bdf560d87d","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923695,"title":"امیرافشین فتاحی","meta_title":"امیرافشین فتاحی","meta_description":"امیرافشین فتاحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرافشین","lastname":"فتاحی","token":"ecba6c26a72d5ed2","created_at":"2023-03-14 13:39:18","updated_at":"2023-03-14 13:39:18","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788205,"file":"641044ea949201.77450118.pdf","book_id":3799631,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 13:26:59","updated_at":"2023-05-03 16:17:59","process_started_at":"2023-03-14 13:27:01","process_done_at":"2023-03-14 13:27:14","process_failed_at":null,"pages_count":608,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"350046736ee1fc7083cf10e2ec8e304f7abc77be34c5128aa609708851e2efd5f444b0df26a2998ad40fd549c7a5b8f1cb1e0b748edb2836a307303d05ebbe2b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA","pages_count_fa":"۶۰۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923694/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D8%A7%DB%8C.-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"میشل-ای.-فاند","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"109ms","total":"215ms"},"extra":{"id":1923694,"title":" ","token":"4e9857bdf560d87d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19