دانلود کتاب های دکتر ایمان روح اللهی دانلود کتاب های دکتر ایمان روح اللهی

{"query":"BSS::A::*::I::1923697::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799632,"title":"مهندسی چمن‌های ورزشی (جلد اول: چمن فوتبال)","price":99700,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7c65e814e8c32441/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7c65e814e8c32441/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7c65e814e8c32441/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7c65e814e8c32441/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7c65e814e8c32441/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121611","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"مهندسی چمن‌های ورزشی در زمین‌های فوتبال علمی است که در آن به چگونگی طراحی، اجرا و مدیریت زمین‌های چمن ورزشی (جلد اول: چمن فوتبال) در نقاط مختلف کشور ایران بر اساس استانداردهای جهانی پرد...","pages_count":374,"keywords":null,"token":"7c65e814e8c32441","created_at":"2023-03-14 13:44:17","updated_at":"2023-04-05 13:56:38","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:11:45","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923696,"title":"دکتر محسن کافی","meta_title":"دکتر محسن کافی","meta_description":"دکتر محسن کافی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن کافی","token":"69e5599868e4931c","created_at":"2023-03-14 13:49:28","updated_at":"2023-03-14 13:49:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923697,"title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح‌اللهی","token":"ec4e13482ef9c391","created_at":"2023-03-14 13:49:28","updated_at":"2023-03-14 13:49:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923696,"title":"دکتر محسن کافی","meta_title":"دکتر محسن کافی","meta_description":"دکتر محسن کافی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن کافی","token":"69e5599868e4931c","created_at":"2023-03-14 13:49:28","updated_at":"2023-03-14 13:49:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923697,"title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_title":"دکتر ایمان روح‌اللهی","meta_description":"دکتر ایمان روح‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان روح‌اللهی","token":"ec4e13482ef9c391","created_at":"2023-03-14 13:49:28","updated_at":"2023-03-14 13:49:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788206,"file":"641048f9793f94.97729753.pdf","book_id":3799632,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 13:44:17","updated_at":"2023-04-05 13:56:38","process_started_at":"2023-03-14 13:44:20","process_done_at":"2023-03-14 13:44:31","process_failed_at":null,"pages_count":374,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"cdf8bfdb03f58cfc6e7549247f79b1510ddd867a9e069c0a7ae48278230f01b554dbf4e8ef8b7b7548a2164ae7636e2fd35297e64de14be28267a833ca7231ab","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۹‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%DA%86%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-","urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%DA%86%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-","pages_count_fa":"۳۷۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923697/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ایمان-روح-اللهی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":1923697,"title":" ","token":"ec4e13482ef9c391","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19