دانلود کتاب های دکتر حمیدرضا بخشی دانلود کتاب های دکتر حمیدرضا بخشی

{"query":"BSS::A::*::I::1923701::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799634,"title":"پروتکل‌های مسیریابی سلسله‌مراتبی امن در شبکه‌های حسگر بی‌سیم","price":10500,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121512","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"امروزه با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم، شبکه‌های حسگر بی‌سیم رشد بسیاری نموده و برای بسیاری از کاربردها مورد توجه قرار گرفته‌اند. مسیریابی یکی از اساسی‌ترین عملی...","pages_count":188,"keywords":null,"token":"e874c8df74dac2f7","created_at":"2023-03-14 13:56:49","updated_at":"2023-04-05 13:55:54","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:09:52","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923701,"title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_description":"دکتر حمیدرضا بخشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا بخشی","token":"6f3f1e6b7928fed5","created_at":"2023-03-14 14:02:18","updated_at":"2023-03-14 14:02:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923701,"title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_description":"دکتر حمیدرضا بخشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا بخشی","token":"6f3f1e6b7928fed5","created_at":"2023-03-14 14:02:18","updated_at":"2023-03-14 14:02:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788208,"file":"64104be9335ae7.27748054.pdf","book_id":3799634,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 13:56:49","updated_at":"2023-04-05 13:55:54","process_started_at":"2023-03-14 13:56:51","process_done_at":"2023-03-14 13:57:08","process_failed_at":null,"pages_count":188,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"aa58e5c1c566d771993792bbf304f00969dbe19be9007d8798fdff3e9bc7f24d0127ad90c8f5b81ceb1e45df1e5352b92742f251d76c6dfd9719f8f70f741db8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85","urlify":"%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۱۸۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923701/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-حمیدرضا-بخشی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"201ms"},"extra":{"id":1923701,"title":" ","token":"6f3f1e6b7928fed5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19