دانلود کتاب های کریس گرتن دانلود کتاب های کریس گرتن

روش تحقیق در تربیت‌بدنی

دکتر اسماعیل نصیری , کریس گرتن , ایان جونز , دکتر جواد افشاری , ناهیده افشاری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923702::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799636,"title":"روش تحقیق در تربیت‌بدنی","price":17700,"ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/af789f66bf466157/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/af789f66bf466157/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/af789f66bf466157/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/af789f66bf466157/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/af789f66bf466157/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121505","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"ما اطلاعات زیادی ‌در مورد ورزش و فعالیت‌های جسمانی داریم. به‌عنوان مثال، ما دلایل متعددی را ‌درمورد علت ورزش کردن می‌دانیم و اینکه تماشای ورزش یا ورزش کردن چه اثراتی بر ما دار...","pages_count":394,"keywords":null,"token":"af789f66bf466157","created_at":"2023-03-14 14:11:10","updated_at":"2023-04-05 13:55:23","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:09:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":2176,"title":"دکتر اسماعیل نصیری","meta_title":"دکتر اسماعیل نصیری","meta_description":"دکتر اسماعیل نصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسماعیل نصیری","token":"509e945108d33368","created_at":"2018-02-20 11:31:51","updated_at":"2018-02-20 11:31:51","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923702,"title":"کریس گرتن","meta_title":"کریس گرتن","meta_description":"کریس گرتن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریس","lastname":"گرتن","token":"5e1179416a223506","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923703,"title":"ایان جونز","meta_title":"ایان جونز","meta_description":"ایان جونز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایان","lastname":"جونز","token":"7e49bf875efc89e8","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923704,"title":"دکتر جواد افشاری","meta_title":"دکتر جواد افشاری","meta_description":"دکتر جواد افشاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد افشاری","token":"a02bcc8b5d4cd22c","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923705,"title":"ناهیده افشاری","meta_title":"ناهیده افشاری","meta_description":"ناهیده افشاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ناهیده","lastname":"افشاری","token":"a2e5880df2989f0d","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923702,"title":"کریس گرتن","meta_title":"کریس گرتن","meta_description":"کریس گرتن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریس","lastname":"گرتن","token":"5e1179416a223506","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923703,"title":"ایان جونز","meta_title":"ایان جونز","meta_description":"ایان جونز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایان","lastname":"جونز","token":"7e49bf875efc89e8","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":2176,"title":"دکتر اسماعیل نصیری","meta_title":"دکتر اسماعیل نصیری","meta_description":"دکتر اسماعیل نصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسماعیل نصیری","token":"509e945108d33368","created_at":"2018-02-20 11:31:51","updated_at":"2018-02-20 11:31:51","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923704,"title":"دکتر جواد افشاری","meta_title":"دکتر جواد افشاری","meta_description":"دکتر جواد افشاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد افشاری","token":"a02bcc8b5d4cd22c","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923705,"title":"ناهیده افشاری","meta_title":"ناهیده افشاری","meta_description":"ناهیده افشاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ناهیده","lastname":"افشاری","token":"a2e5880df2989f0d","created_at":"2023-03-14 14:13:31","updated_at":"2023-03-14 14:13:31","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788210,"file":"64104f4657f429.17371933.pdf","book_id":3799636,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 14:11:10","updated_at":"2023-04-05 13:55:23","process_started_at":"2023-03-14 14:11:11","process_done_at":"2023-03-14 14:11:22","process_failed_at":null,"pages_count":394,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"000b15ecdec6fc37518b3fb06123dbb9d4e829359e2ac3af568f8d7fb10aa06772beb653a55cdf6d24b472e528c75f78b88a066945079cc19b76ccd0ad2a51c5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۹۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923702/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کریس-گرتن","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"103ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"208ms"},"extra":{"id":1923702,"title":" ","token":"5e1179416a223506","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19