دانلود کتاب های مصطفی مقبلی دانلود کتاب های مصطفی مقبلی

{"query":"BSS::A::*::I::1923707::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799638,"title":"فیزیک سلولهای خورشیدی","price":56000,"ebook_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9a8153320a40615f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9a8153320a40615f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9a8153320a40615f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9a8153320a40615f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9a8153320a40615f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789640114704","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":284,"keywords":null,"token":"9a8153320a40615f","created_at":"2023-03-14 14:34:43","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 12:15:13","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923706,"title":"پیتر وورفل","meta_title":"پیتر وورفل","meta_description":"پیتر وورفل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"وورفل","token":"ee35e57142e7a330","created_at":"2023-03-14 14:40:16","updated_at":"2023-03-14 14:40:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923707,"title":"مصطفی مقبلی","meta_title":"مصطفی مقبلی","meta_description":"مصطفی مقبلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"مقبلی","token":"d6431b10afb9147d","created_at":"2023-03-14 14:40:16","updated_at":"2023-03-14 14:40:16","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923706,"title":"پیتر وورفل","meta_title":"پیتر وورفل","meta_description":"پیتر وورفل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"وورفل","token":"ee35e57142e7a330","created_at":"2023-03-14 14:40:16","updated_at":"2023-03-14 14:40:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923707,"title":"مصطفی مقبلی","meta_title":"مصطفی مقبلی","meta_description":"مصطفی مقبلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"مقبلی","token":"d6431b10afb9147d","created_at":"2023-03-14 14:40:16","updated_at":"2023-03-14 14:40:16","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788212,"file":"641054cc0d8ee6.58227823.pdf","book_id":3799638,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 14:34:44","updated_at":"2023-04-01 12:15:13","process_started_at":"2023-03-14 14:34:47","process_done_at":"2023-03-14 14:35:21","process_failed_at":null,"pages_count":292,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5c36c658b8b4781955039f00f400c332846e3891ccb4249f1c5fd045109686175644ab6fdf03fbc151957f59cea8b4bf69ae78166d238b2552a3047cdf12e9a9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923707/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مصطفی-مقبلی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":1923707,"title":" ","token":"d6431b10afb9147d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19