دانلود کتاب های مهدی طلوع دانلود کتاب های مهدی طلوع

{"query":"BSS::A::*::I::1923711::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799643,"title":"آشنایی با تحقیق در عملیات (ویراست هفتم)","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2395a5c97d3c89ef/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2395a5c97d3c89ef/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2395a5c97d3c89ef/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2395a5c97d3c89ef/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2395a5c97d3c89ef/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1371-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":8,"description":"کتاب آشنایی با تحقیق در عملیات (ویراست هفتم) از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1401 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای حمدی طه به تالیف درآمده و درحال حاضر در و...","pages_count":740,"keywords":null,"token":"2395a5c97d3c89ef","created_at":"2023-03-15 10:52:23","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:57:34","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923710,"title":"حمدی طه","meta_title":"حمدی طه","meta_description":"حمدی طه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمدی","lastname":"طه","token":"789e5366593cbdc5","created_at":"2023-03-15 10:56:12","updated_at":"2023-03-15 10:56:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923711,"title":"مهدی طلوع","meta_title":"مهدی طلوع","meta_description":"مهدی طلوع - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"طلوع","token":"5b3d7029207b6e90","created_at":"2023-03-15 10:56:12","updated_at":"2023-03-15 10:56:12","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923712,"title":"محمدرضا علیرضایی","meta_title":"محمدرضا علیرضایی","meta_description":"محمدرضا علیرضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"علیرضایی","token":"1157999f94a73e93","created_at":"2023-03-15 10:56:12","updated_at":"2023-03-15 10:56:12","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923710,"title":"حمدی طه","meta_title":"حمدی طه","meta_description":"حمدی طه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمدی","lastname":"طه","token":"789e5366593cbdc5","created_at":"2023-03-15 10:56:12","updated_at":"2023-03-15 10:56:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923711,"title":"مهدی طلوع","meta_title":"مهدی طلوع","meta_description":"مهدی طلوع - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"طلوع","token":"5b3d7029207b6e90","created_at":"2023-03-15 10:56:12","updated_at":"2023-03-15 10:56:12","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923712,"title":"محمدرضا علیرضایی","meta_title":"محمدرضا علیرضایی","meta_description":"محمدرضا علیرضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"علیرضایی","token":"1157999f94a73e93","created_at":"2023-03-15 10:56:12","updated_at":"2023-03-15 10:56:12","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788217,"file":"641172303cdf46.89060921.pdf","book_id":3799643,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 10:52:24","updated_at":"2023-04-01 11:57:34","process_started_at":"2023-03-15 10:52:25","process_done_at":"2023-03-15 10:52:36","process_failed_at":null,"pages_count":746,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9c7ab4f1e8da30d7690901acebd43723e1498a3409a4f5e4a57173c45cb02fce91e60d43223b70d0506bd13cd2a6d4eb43ed42c74eb2ef68494d0fb5f587ecb7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۴۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-","pages_count_fa":"۷۴۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923711/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهدی-طلوع","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"133ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"135ms","total":"268ms"},"extra":{"id":1923711,"title":" ","token":"5b3d7029207b6e90","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19