دانلود کتاب های محمد حسن مهدوی اردبیلی دانلود کتاب های محمد حسن مهدوی اردبیلی

{"query":"BSS::A::*::I::1923718::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799647,"title":"حساب دیفرانسیل و انتگرال چیست؟ (ریاضیات پیش دانشگاهی – 2)","price":13200,"ebook_price":"۶‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۳۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۹۶۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e2415dd081ae71a4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e2415dd081ae71a4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e2415dd081ae71a4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e2415dd081ae71a4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e2415dd081ae71a4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789640104941","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":2,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":148,"keywords":null,"token":"e2415dd081ae71a4","created_at":"2023-03-15 11:55:54","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:52:06","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923717,"title":"و. و. سویر","meta_title":"و. و. سویر","meta_description":"و. و. سویر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و.","lastname":"و. سویر","token":"f8d572f6e9f69f69","created_at":"2023-03-15 11:59:03","updated_at":"2023-03-15 11:59:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923718,"title":"محمد حسن مهدوی اردبیلی","meta_title":"محمد حسن مهدوی اردبیلی","meta_description":"محمد حسن مهدوی اردبیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"حسن مهدوی اردبیلی","token":"84285545c1325fea","created_at":"2023-03-15 11:59:03","updated_at":"2023-03-15 11:59:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923717,"title":"و. و. سویر","meta_title":"و. و. سویر","meta_description":"و. و. سویر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و.","lastname":"و. سویر","token":"f8d572f6e9f69f69","created_at":"2023-03-15 11:59:03","updated_at":"2023-03-15 11:59:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923718,"title":"محمد حسن مهدوی اردبیلی","meta_title":"محمد حسن مهدوی اردبیلی","meta_description":"محمد حسن مهدوی اردبیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"حسن مهدوی اردبیلی","token":"84285545c1325fea","created_at":"2023-03-15 11:59:03","updated_at":"2023-03-15 11:59:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788221,"file":"64118112cefda2.94022661.pdf","book_id":3799647,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 11:55:55","updated_at":"2023-04-01 11:52:06","process_started_at":"2023-03-15 11:55:56","process_done_at":"2023-03-15 11:56:07","process_failed_at":null,"pages_count":147,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8616e653614e18c19421b2e4459fcc5dab4680074d11d5a70207738d70d792926f2260646fe8d83028a8fadc74127b0186690f95a182fba27a79be5ea812cd49","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%E2%80%93-2-","urlify":"%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%E2%80%93-2-","pages_count_fa":"۱۴۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923718/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-حسن-مهدوی-اردبیلی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"109ms","total":"217ms"},"extra":{"id":1923718,"title":" ","token":"84285545c1325fea","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19