دانلود کتاب های محمدرضا جهانسوز دانلود کتاب های محمدرضا جهانسوز

{"query":"BSS::A::*::I::1923720::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799650,"title":"مبانی دیمکاری (اصول و اجرا)","price":15000,"ebook_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5eb84865c6eccd24/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5eb84865c6eccd24/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5eb84865c6eccd24/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5eb84865c6eccd24/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5eb84865c6eccd24/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789640114742","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مبانی دیمکاری (اصول و اجرا) از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1393 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای محمدرضا جهانسوز به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسای...","pages_count":210,"keywords":null,"token":"5eb84865c6eccd24","created_at":"2023-03-15 12:25:32","updated_at":"2023-05-03 16:18:37","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:18:37","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":75000,"cache":1,"authors":[{"id":1923720,"title":"محمدرضا جهانسوز","meta_title":"محمدرضا جهانسوز","meta_description":"محمدرضا جهانسوز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"جهانسوز","token":"576aed2c00cabcc7","created_at":"2023-03-15 12:50:46","updated_at":"2023-03-15 12:50:46","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923720,"title":"محمدرضا جهانسوز","meta_title":"محمدرضا جهانسوز","meta_description":"محمدرضا جهانسوز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"جهانسوز","token":"576aed2c00cabcc7","created_at":"2023-03-15 12:50:46","updated_at":"2023-03-15 12:50:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788224,"file":"64118804927650.46419818.pdf","book_id":3799650,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 12:25:32","updated_at":"2023-05-03 16:18:37","process_started_at":"2023-03-15 12:25:33","process_done_at":"2023-03-15 12:25:36","process_failed_at":null,"pages_count":212,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fa0373439a23715b610e9ca4f4ee3f8bbe865c689287b025939638d11a201409ee51b4884775e2a912efef061ac113c690fd5ce5a5f4bc65cc67be129c623aac","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-","pages_count_fa":"۲۱۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923720/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمدرضا-جهانسوز","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"123ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"124ms","total":"247ms"},"extra":{"id":1923720,"title":" ","token":"576aed2c00cabcc7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19