دانلود کتاب های محمود فاضل یزدی مطلق دانلود کتاب های محمود فاضل یزدی مطلق

{"query":"BSS::A::*::I::1923723::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799653,"title":"معتزله (بررسی و تحقیق در احوال و آرا و افکار معتزله)","price":13200,"ebook_price":"۶‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۳۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۹۶۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a35c1cc4b23a1bdb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a35c1cc4b23a1bdb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a35c1cc4b23a1bdb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a35c1cc4b23a1bdb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a35c1cc4b23a1bdb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0076-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1362,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":160,"keywords":null,"token":"a35c1cc4b23a1bdb","created_at":"2023-03-15 12:58:58","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:47:11","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923723,"title":"محمود فاضل (یزدی مطلق)","meta_title":"محمود فاضل (یزدی مطلق)","meta_description":"محمود فاضل (یزدی مطلق) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"فاضل (یزدی مطلق)","token":"36f02957cd258e44","created_at":"2023-03-15 13:05:08","updated_at":"2023-03-15 13:05:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923723,"title":"محمود فاضل (یزدی مطلق)","meta_title":"محمود فاضل (یزدی مطلق)","meta_description":"محمود فاضل (یزدی مطلق) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمود","lastname":"فاضل (یزدی مطلق)","token":"36f02957cd258e44","created_at":"2023-03-15 13:05:08","updated_at":"2023-03-15 13:05:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788227,"file":"64118fda4b3be0.66483913.pdf","book_id":3799653,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 12:58:58","updated_at":"2023-04-01 11:47:11","process_started_at":"2023-03-15 12:59:01","process_done_at":"2023-03-15 12:59:30","process_failed_at":null,"pages_count":158,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2414ca5538d733cfb3a7387a3cde0d158293f569a71fe8d8810d0c9a7b18daed207491e53b3566ebaffa29898b34c832fb590e00b674a65c59afce2c7e0b9964","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87--%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87-","urlify":"%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87--%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87-","pages_count_fa":"۱۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923723/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمود-فاضل-یزدی-مطلق","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"17ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923723,"title":" ","token":"36f02957cd258e44","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19