دانلود کتاب های ابوالقاسم بزرگ نیا دانلود کتاب های ابوالقاسم بزرگ نیا

{"query":"BSS::A::*::I::1923729::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799656,"title":"نظریه آمار جلد دوم","price":68000,"ebook_price":"۳۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۰‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3f2c679807108dfe/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3f2c679807108dfe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3f2c679807108dfe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3f2c679807108dfe/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3f2c679807108dfe/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0469-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1368,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":360,"keywords":null,"token":"3f2c679807108dfe","created_at":"2023-03-15 13:28:43","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:25:34","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923728,"title":"برنارد و. لیندگرن","meta_title":"برنارد و. لیندگرن","meta_description":"برنارد و. لیندگرن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برنارد","lastname":"و. لیندگرن","token":"c7fbf5f1b54533f6","created_at":"2023-03-15 13:30:51","updated_at":"2023-03-15 13:30:51","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923729,"title":"ابوالقاسم بزرگ‌نیا","meta_title":"ابوالقاسم بزرگ‌نیا","meta_description":"ابوالقاسم بزرگ‌نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالقاسم","lastname":"بزرگ‌نیا","token":"9330cc6eb97f9d1e","created_at":"2023-03-15 13:30:51","updated_at":"2023-03-15 13:30:51","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923728,"title":"برنارد و. لیندگرن","meta_title":"برنارد و. لیندگرن","meta_description":"برنارد و. لیندگرن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برنارد","lastname":"و. لیندگرن","token":"c7fbf5f1b54533f6","created_at":"2023-03-15 13:30:51","updated_at":"2023-03-15 13:30:51","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923729,"title":"ابوالقاسم بزرگ‌نیا","meta_title":"ابوالقاسم بزرگ‌نیا","meta_description":"ابوالقاسم بزرگ‌نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالقاسم","lastname":"بزرگ‌نیا","token":"9330cc6eb97f9d1e","created_at":"2023-03-15 13:30:51","updated_at":"2023-03-15 13:30:51","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788230,"file":"641196d3b5c358.49806659.pdf","book_id":3799656,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 13:28:43","updated_at":"2023-04-01 11:25:34","process_started_at":"2023-03-15 13:28:46","process_done_at":"2023-03-15 13:29:01","process_failed_at":null,"pages_count":358,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5d05cfd3ebe7eb79020e7959ae06a9790defdcee3787c07807b6fa36d0c004fb355e2d4da4c1570d211a334bb8d0a3a425c009a823f897f35b5b7a9175421f6f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۳۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923729/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ابوالقاسم-بزرگ-نیا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"104ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"209ms"},"extra":{"id":1923729,"title":" ","token":"9330cc6eb97f9d1e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19